MINISTARSTVO PROSTORNOG URE?ENJA I ZAŠTITE OKOLICE

 

DNEVNI I MJESE?NI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRU?JU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRA?ENJE KVALITETA ZRAKA

Na osnovu ?lana 21. Pravilnika o na?inu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zaga?uju?ih materija, grani?nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12) nadležno ministarstvo za poslove zaštite okolice informiše javnost o kvalitetu zraka na osnovu podataka dobivenih iz instaliranog Sistema za pra?enje kvaliteta zraka na podru?ju Tuzlanskog kantona.

U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10) definisane su grani?ne vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune.

Grani?na vrijednost kvaliteta zraka – zna?i nivo odre?en na osnovu nau?nog znanja ciljem izbjegavanja, spre?avanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dosti?i u odre?enom periodu i kasnije ne smije biti prekora?en. Granica tolerancije – zna?i procenat dozvoljenog prekora?enja grani?ne vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost – zna?i grani?nu vrijednost uve?anu za granicu tolerancije. Prag upozorenja – zna?i nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije. Prag uzbune - zna?i nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem ?e biti preduzeti direktni koraci.

Tabela. 1. Prikaz grani?nih, tolerantnih i vrijednosti Praga upozorenja i uzbune u skladu sa Pravilnikom o na?inu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zaga?uju?ih materija, grani?nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12)

tabela

Pojedine dokumente je mogu?e pregledati u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka mogu?e je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. .

2012. godina


NOVEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE


DECEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE

SEPTEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4


OKTOBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
27
           

JULI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31AUGUST
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAJ
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
26JUNI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


MART
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
8
25
26
27


APRIL
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
4


JANUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
19
24
FEBRUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
25
26
27

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

VI
VII
VIII
XII