Vijesti iz Vlade

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

 

Adresa: Fra Grge Martića 8. , Tuzla
Tel.: ++ 387 (0) 369 393, 369 396; 
Fax 369 394; 
e-mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
Senaid Hadzic MTTS
MINISTAR
SENAID HADŽIĆ 

  

 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  • unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji;
  • provođenje zakona i propisa;
  • promet roba i usluga unutar Kantona;
  • izvoz i uvoz, osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom;
  • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona;
  • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;
  • učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije);
  • kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena;
  • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;
  • zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije;
  • stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;
  • kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja;
  • donošenje odluke o visini turističke takse;
  • turističko-propagandnu djelatnost;
  • ugostiteljstvo;
  • vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma;
  • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
  • vršenje i drugih poslova iz ove oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.
  • cestovni, željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona;
  • kantonalni poštanski promet;
  • cjevovodni i integralni transport;
  • sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona;
  • registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije;
  • izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije;
  • saradnju sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji, te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija;
  • stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona;
  • određivanje naknada za korišćenje kantonalnih puteva;
  • unapređenje sigurnosti prometa na području Kantona;
  • kategorizaciju puteva na području Kantona;
  • iniciranje, finansiranje i praćenje razvoja teleko-munikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu;
  • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
  • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti;


U sastavu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je:

  • Direkcija cesta Tuzla


Direkcija cesta vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

  • izgradnju, održavanje, rekonstrukciju i zaštitu cesta na području Kantona, a u skladu sa planom razvoja;
  • finansiranje radova i povjeravnje poslova izgradnje održavanja, rekonstrukcije i zaštite puteva ovlašćenim preduzećima;
  • vođenje investiciono-tehničke dokumentacije o putevima i putnim objektima na području Kantona;
  • predlaganje visine naknade za korišćenje puteva;

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo trgovine,turizma i saobraćaja MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA