Nastavak aktivnosti na unapređenju pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva

U prostorijama Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona je u srijedu, 17. januara 2018. godine, održan sastanak sa predstavnicima USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), vezano za finaliziranje dogovora oko načina realizacije planiranih aktivnosti na zaokruživanju pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP). Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interresornoj Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

IMG 20180118 090322Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.
Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila Zakon o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija.
Naredne aktivnosti koje se ključne za kreiranje unaprijeđenog regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, a koje će biti realizirane uz podršku USAID/SGIP Projekta, odnose se na pripremu podzakonskih akata za JPP, pripremu i objavu zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona, te na pripremu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona, kako bi se ova dva Zakona harmonizirala i pravilno regulisala oblast koncesija i u dijelu javno-privatnog partnerstva.
Kreiranje regulatornog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva za Tuzlanski kanton predstavlja temelj za snažniji zamah u realizaciji razvojnih projekata i doprinosa privrednom razvoju, unapređenje javnih usluga i investicija, privlačenje stranih i domaćih investitora te stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna