Poziv za finansiranje regionalne saradnje

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da su Island, Norveška, Lihtenštajn i Evropska komisija u Briselu predstavili Fond za regionalnu saradnju vrijedan 31,9 miliona eura. Osnovni cilj pomenutog Fonda jeste podrška projektnim idejama jačanja prekogranične i transnacionalne saradnje među državama donatorima, 15 članica EU koje su države korisnice i 10 susjednih država izvan EU.

The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation full page

U okviru ovog fonda objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga regionalne prekogranične i transnacionalne saradnje vrijedan 15 miliona eura, na kojem kao korisnički partneri mogu učestvovati i subjekti iz BiH, Albanije, Bjelorusije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Prioritetni sektori koji će biti finansirani su:

a) inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
b) socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
c) okoliš, energija, klimatske promjene i low carbon economy;
d) kultura, civilno društvo, dobra uprava, ljudska prava i slobode;
e) pravda i unutrašnji poslovi.

 

Projekti moraju uključivati najmanje tri zemlje, od kojih dvije trebaju biti zemlje korisnice grantova Evropskog ekonomskog prostora i Norveške (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija). Vodeći partner također treba biti iz države korisnice ovih grantova.

Projektni partneri mogu biti:

  • općine, organizacije u vlasništvu općine, asocijacije općina;
  • regioni, organizacije u vlasništvu regiona, asocijacije regiona;
  • organizacione jedinice centralne vlade, organizacije djelimično u vlasništvu centralne vlade, državne firme, državne organizacije;
  • organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena preduzeća, interesne skupine, fondacije;
  • preduzeća;
  • zadruge (proizvodnja, stambeno zbrinjavanje, potrošači);
  • socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, trgovačke i industrijske komore).

Rok za dostavu koncepta (concept note), sa okvirnim budžetom za prvi poziv za projektne prijedloge je 1. juli 2018. godine
Rok za pripremu punih prijedloga, koncepata koji prođu evaluaciju, je 15. decembar 2018. godine.

Detaljnije informacije o grantovima i pravilima za prijavu mogu se naći na: www.eeagrants.org/regionalcooperation

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna