Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove u
Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

Viši samostalni referent za opće i ekonomsko - finansijske poslove


Opis poslova:


- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka Ureda u oblasti ekonomsko-finansijskih poslova potrebnih za izradu proračuna,
- prati i odgovoran je za primjenu važećih zakona i propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja,
- vrši knjigovodstvene i blagajničke poslove,
- prati i vrši kontrolu namjenske potrošnje finansijskih i materijalnih sredstava Ureda,
-vrši prijem i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na ekonomsko-finansijsko poslovanje i priprema prijedloge odgovarajućih odluka i ugovora,
- vrši kompjutersku obradu podataka i uredno vodi evidenciju utroška sredstava za tekuću godinu,
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti ekonomsko-finansijskih poslova (prijedlog okvirnog i budžeta Ureda)
- vodi i arhivira poslovne knjige i računovodstvenu dokumentaciju,
- vrši kontrolu i organizuje nabavke materijala za rad Ureda,
- neposredno učestvuje u izvršavanju određenih stručnih poslova iz domena općih i pomoćnih poslova i
prati propise iz ovih oblasti,
- izdaje naloge za gorivo i prati utrošak goriva i
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

Posebni uvjeti su:


-VI stepen stručne spreme, ekonomskog smjera ili drugog društvenog smjera -
- najmanje jedna godina radnog staža na poslovima struke nakon završene odgovarajuće više stručne
spreme
-položen stručni ispit za rad u organima uprave
-poznavanja rada na računaru

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):


1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (Word, Excel)
7. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
8. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.


Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.

 

Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama na adresu:

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
Rudarska 57
75 000 Tuzla

 

Sa naznakom
„za Komisiju za provođenje javnog oglasa za višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove „
-ne otvarati-

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2018. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11 i 8/14) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u
troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2018. godinu

 


 

 

K O N K U R S za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018 godinu

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i broj: 02/1-02-031123/17 od 16.01.2018. godine) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-05-001413/18 od 19.01.2018. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2017/2018 godinu

 

Opširnije...

K O N K U R S a dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2017/2018 godini

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 16/15 i broj: 02/1-02-031123/17 od 16.01.2018. godine) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-05-001413/18 od 19.01.2018. godine, Ministarstvo za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona objavljuje 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije
Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2017/2018 godini

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna