Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima TK za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2017. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11 i 8/14) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2017. godinu

 

 

I Pravo učešća
Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi i savezi (u daljem tekstu:sportski klub) koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama i koji su u prethodnoj godini imali predstavnika na evropskom, svjetskom, olimpijskom i paraolimpijskom takmičenju, odnosno koji su osvojili medalje na takmičenjima: kantonalnog i/ili federalnog i/ili državnog i/ili međunarodnog nivoa.

 

II Ukupna sredstava, pojedinačni iznosi i kriteriji za učešće
(1) Finansijska sredstva obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona a raspodjeljuju se na osnovu sljedećih kriterija:

 • brojnost gradskih/općinskih klubova - članova tog saveza, što se dokazuje aktom o registraciji i pristupanju;
 • broj učesnika koji će biti obuhvaćeni projektom;
 • broj osvojenih medalja na takmičenjima u prethodnoj godini: kantonalnog, federalnog, državnog i međunarodnog nivoa;
 • broj učestvovanja u prethodnoj godini na evropskim, svjetskim, olimpijskim i paraolimpijskim takmičenjima,
 • broj državnih reprezentativaca u timu i
 • brojnost članova sportskog kluba.

(2) Sportski klub iz tačke I ovoga javnog poziva, ima pravo na participaciju po osnovu najviše tri uredno kompletirane prijave, a maksimalni iznos participacije po jednoj prijavi, može iznositi najviše do 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM).

 

III Svrha utroška sredstava
(1) Finansijska sredstva iz tačke II mogu se koristiti za:

 • nabavku sportskih rekvizita i opreme (lopte,dresovi i dr.);
 • troškove prevoza na takmičenje;
 • troškove osvježenja za takmičare (bezalkoholni topli i hladni napitci),
 • troškove izrade banera i plakata,
 • toškove prenoćišta za takmičare na gostovanju;
 • zakup sale ili objekata za takmičenje prema ugovoru o zakupu;
 • naknada sudijama i delegatima takmičenja;
 • novčane nagrade za osvojena mjesta na takmičenju i
 • pehare, plakete i medalje za osvojena mjesta na takmičenju.

(2) U realizaciji odobrenih sredstava Korisnici mogu koristiti 20% sredstava, od ukupnog odobrenog iznosa, za ostale troškove koji nisu navedeni u stavu (1) ove tačke.
(3) Finansijska sredstva iz tačke II ne mogu se koristiti za:

 • troškove reprezentacije (hrana, piće);
 • nadoknadu za rad licima kroz plaće, topli obrok , regres ili drugi vid naknade za rad i učešće i
 • finansiranje rada i nadoknadu u organima upravljanja sportskog kluba.

 

IV Način prijave i potrebna dokumentacija
(1) Sportski klub podnosi prijavu na javni poziv tako što popunjava Prijavni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
(2) Uz prijavni obrazac, koji se smatra zahtjevom, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona;
 • Identifikacijski znak, identifikacioni broj, spesimen potpisa;
 • Odluka organa upravljanja udruženja o usvajanju Finansijskog izvještaja za prethodnu godinu-ovjerena izjava predsjednika Saveza, sa tačnim brojem osvojenih medalja u 2016. godini po nivoima takmičenja kantonalnog i/ili federalnog i/ili državnog i/ili međunarodnog nivoa i o broju učestvovanja na evropskim, svjetskim, olimpijskim i paraolimpijskim takmičenjima u 2016. godini, sa podacima o učesnicima po svakom takmičenju ponaosob;
 • Program rada i Plan (kalendar) takmičenja sportskih klubova za 2017. godinu -ovjerena izjava predsjednika Saveza o brojnosti članova sportskog kluba, sadašnji broj članova sa imenima i prezimenima članova, specifikacija svih troškova sa naznakom visine sredstava na koja se aplicira iz ovog Javnog poziva, akt kojim se dokazuje brojnost gradskog/općinskih klubova - članova saveza, (dokazuje se aktom o registraciji i pristupanju (ovjerena kopija navedenih dokumenanata);
 • Finansijski plan projekata s izvorima prihoda i očekivanim rashodima-ovjerena izjava predsjednika Saveza kojom se utvrđuje broj učesnika koji će biti obuhvaćeni projektom za koji je podnijeta prijava sa imenima i prezimenima učesnika po svakom projektu ponaosob i
 • Program organizovanja ili učešća za koji se traži participacija troškova-ovjerena izjava predsjednika Saveza o broju državnih reprezentativaca, sa imenima i prezimenima članova u timu za 2017. godinu.

(3) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
(4) Sportski klub kojem su prethodne godine odobrena sredstva a isti nije podnio izvještaj o namjenskom utrošku tih sredstva, odnosno sportski klub čija se prijava bazira ili se većinskim dijelom odnosi na investicijska ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, odnosno sportski klub koji ima administrativne izdatke veće od 20% od ukupne vrijednosti zahtjeva, nema pravo na participaciju po ovom javnom pozivu.
(5) Prijavni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom iz stava (2) ove tačke u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa.

 

V Rok za podnošenje prijave
(1) Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona.
(2) Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno počev od 06.04.2017. - 21.04.2016. godine (petak).
(3) Činjenice iz dostavljenih prijava uzimaju se u razmatranje onakve kakve su postojale u momentu – danu zaključenja javnog poziva.

 

VI Korištenje sredstava
(1) Na osnovu prijedloga Komisije i plana (kalendar) takmičenja sportskih klubova, Ministarstvo donosi pojedinačne odluke o dodjeli sredstava.
(2) Sportski klubovi obavezni su realizaciju sredstava izvršiti prema rokovima iz prijave i dostaviti finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa kompletnom dokumentacijom, a rok za dostavu izvještaja je 30 dana od dana okončanja aktivnosti koje se participiraju.
(3) Sportski klub koji ne dostavi izvještaj o pravdanju prethodno doznačenih sredstava, sredstava za naredno takmičenje i/ili manifestaciju neće biti dostavljena.

 


MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Popunjeni prijavni obrazac sa svim prilozima podnosi se u zapečačenoj koverti a predaje putem pošte ili na pisarnicu Zajednickih službi kantonalnih organa na adresu:

 

Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Rudarska broj: 57, 75 000 Tuzla
[sa naznakom]
''Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2017. godinu"

 

 Prilog: Prijavni obrazac

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna