Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 11.  Odlukeo utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog  staža branitelja ičlanova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/14) i Odluke Ministarstvaza boračka pitanja, broj: 15/1-05-013927/18 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanjaTuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona
obezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bezzasnivanja radnog odnosa


I  Korisnik prava  po ovom Konkursu Pravo  na  obavljanje  volonterskog  staža/stručnog  osposobljavanja  bez  zasnivanja  radnogodnosa (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona odopunskim  pravima  branilaca  i  članova  njihovih  porodica,  prečišćeni  tekst  („Službene  novineTuzlanskog kantona“, br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima VII stepen visokestručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15