Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. tačka 44. i članom 81. stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine, donosiODLUKU

o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kantonKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna