Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

 

 

Naziv radnog mjesta
„Viši referent za trezorsko poslovanje"........................ 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova
- pregled parafirane i dostavljene dokumentacije i vršenje kontrole dokumentacije u smislu raspoloživosti sredstava u sistemu Trezora,
- usaglašavanje budžetskih, vlastitih i namjenskih prihoda unesenih u sistem Trezora sa ostvarenim rashodima i izdacima,
- unošenje podataka u sistem Trezora,
- arhiviranje obrađene dokumentacije,
- analiza knjigovodstvenih kartica radi usklađivanja knjigovodstvenih stanja sredstava i izvora sredstava,
- prijava dobavljača,
- analiza raspoloživih sredstava sa budžetskim korisnicima,
- sravnjavanje plaćanja sa dobavljačima putem banaka,
- dostava potrebnih podataka budžetskim korisnicima, nadležnoj inspekciji i nadležnim organima uprave,
- sprovođenje uputstava o radu donesenih od resornog ministra,
- saradnja sa ostalim izvršiocima u Odjeljenju za ekonomsko – finansijske poslove,
- sudjelovanje u godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava,
- radi na svom stručnom usavršavanju,
- vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar,
- za svoj rad je neposredno odgovoran pomoćniku ministra za ekonomsko – finansijeske poslove.

 

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta


Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je punoljetan; da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; da imaju vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
- SSS, IV stepen stručne spreme – ekonomska škola,
- Stručni ispit za rad u organima državne službe,
- Poznavanje rada na računaru,
- Najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na javni oglas (original ili ovjerenu fotokopiju)

 
Kandidat je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- prijavu sa kratkom biografijom (obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na www.monkstk.ba i na www.vladatk.kim.ba),
- ovjerenu fotokopiju diplome o posjedovanju tražene stručne spreme (SSS, IV stepen stručne spreme -ekonomska škola),
- potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci na istim ili sličnim poslovima,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebna dokumentacija


Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – u skladu sa članom 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14).

 

Napomena


Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u organima uprave dužan je isti položiti u
roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos.
Svi prijavljeni kandidati podliježu testiranju iz poznavanja rada na računaru u svrhu
utvrđivanja stepena informatičke pismenosti i intervju.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog oglasa dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i ljekarsko uvjerenje.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog oglasa podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava na oglas


Prijava na Javni oglas sa traženim podacima i dokumentacijom se može predati najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama računajući od posljednje objave i to neposredno putem centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi: ulica Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana adresa:


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
ulica Rudarska broj 57.
75 000 Tuzla


sa naznakom:


„JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona – NE OTVARAJ".

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni oglas neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

 

 

Naziv radnog mjesta
„Viši referent za trezorsko poslovanje"........................ 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova
- pregled parafirane i dostavljene dokumentacije i vršenje kontrole dokumentacije u smislu raspoloživosti sredstava u sistemu Trezora,
- usaglašavanje budžetskih, vlastitih i namjenskih prihoda unesenih u sistem Trezora sa ostvarenim rashodima i izdacima,
- unošenje podataka u sistem Trezora,
- arhiviranje obrađene dokumentacije,
- analiza knjigovodstvenih kartica radi usklađivanja knjigovodstvenih stanja sredstava i izvora sredstava,
- prijava dobavljača,
- analiza raspoloživih sredstava sa budžetskim korisnicima,
- sravnjavanje plaćanja sa dobavljačima putem banaka,
- dostava potrebnih podataka budžetskim korisnicima, nadležnoj inspekciji i nadležnim organima uprave,
- sprovođenje uputstava o radu donesenih od resornog ministra,
- saradnja sa ostalim izvršiocima u Odjeljenju za ekonomsko – finansijske poslove,
- sudjelovanje u godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava,
- radi na svom stručnom usavršavanju,
- vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar,
- za svoj rad je neposredno odgovoran pomoćniku ministra za ekonomsko – finansijeske poslove.

 

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta


Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je punoljetan; da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; da imaju vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
- SSS, IV stepen stručne spreme – ekonomska škola,
- Stručni ispit za rad u organima državne službe,
- Poznavanje rada na računaru,
- Najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na javni oglas (original ili ovjerenu fotokopiju)

 
Kandidat je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- prijavu sa kratkom biografijom (obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na www.monkstk.ba i na www.vladatk.kim.ba),
- ovjerenu fotokopiju diplome o posjedovanju tražene stručne spreme (SSS, IV stepen stručne spreme -ekonomska škola),
- potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci na istim ili sličnim poslovima,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebna dokumentacija


Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – u skladu sa članom 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14).

 

Napomena


Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u organima uprave dužan je isti položiti u
roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos.
Svi prijavljeni kandidati podliježu testiranju iz poznavanja rada na računaru u svrhu
utvrđivanja stepena informatičke pismenosti i intervju.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog oglasa dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i ljekarsko uvjerenje.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog oglasa podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava na oglas


Prijava na Javni oglas sa traženim podacima i dokumentacijom se može predati najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama računajući od posljednje objave i to neposredno putem centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi: ulica Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana adresa:


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
ulica Rudarska broj 57.
75 000 Tuzla


sa naznakom:


„JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona – NE OTVARAJ".

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni oglas neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv