Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Na temelju člana 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje:


JAVNI POZIV

za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu Ministarstvo) za 2020. godinu, fizičkim licima, za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka. Pod mjerama smanjenja zagađenosti zraka podrazumijeva se zamjena postojećih kotlova ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlovima ili kaminima na pelet, u postojećim individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području Tuzlanskog kantona.
Predmet javnog poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/15).


II. IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE
Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini, po ovom javnom pozivu je 500.000,00 KM. Dodjela sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka vrši se u iznosu do 50% od vrijednosti zamjene postojećeg kotla ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlom ili kaminom na pelet, a maksimalno 2.000,00 KM. U toku budžetske 2020. godine podnosilac prijave može ostvariti pravo na sufinansiranje samo jedan puta.


III. PREDMET PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Predmet prijave na javni poziv su individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području Tuzlanskog kantona, čiji su vlasnici/posjednici fizičke osobe, pod uslovom da se za zagrijavanje ovih objekata koriste kotlovi ili kamini sa pogonom na fosilno gorivo (ugalj), da nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja i da se ovi objekti koriste za stanovanje.


IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave dužan je dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka:
a) dokaz o prijavljenom prebivalištu na adresi objekta koji je predmet prijave na javni poziv – obrazac izdat od strane CIPS-a, ne stariji od 6 mjeseci računajući od objave javnog poziva,
(b) zemljišnoknjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest) mjeseci, izdat od strane Općinskog suda ili nadležne općinske/gradske službe, za objekat koji je predmet prijave na javni poziv, odnosno za parcelu na kojoj je izgrađen objekat koji je predmet prijave na javni poziv,
(c) dokaz da je objekat koji je predmet prijave na javni poziv uplanjen (kopija katastarskog plana) ili dokaz da je pokrenut postupak legalizacije objekta koji je predmet prijave (potvrda općine/grada), ne stariji od 6 (šest) mjeseci,
(d) izjavu podnosioca prijave, ovjerenu kod nadležnog organa:
- da je saglasan da će, Komisiji formiranoj od strane Ministarstva osigurati pristup objektu u cilju utvrđivanja činjenice da se za zagrijavanje objekta koji je predmet prijave na javni poziv kao energent koristi fosilno gorivo (ugalj),
- da po izvršenoj ugradnji kotla ili kamina za centralno grijanje na pelet isti neće otuđiti i koristiti kotao ili kamin za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) za zagrijavanje objekta,
- da u proteklom periodu nije koristio sredstva iz Budžeta kantona ili drugog nivoa vlasti u BiH, namijenjena zamjeni kotlova ili kamina na ugalj kotlovima ili kaminima na pelet.

(e) izjavu suvlasnika ili suposjednika, ovjerenu kod nadležnog organa, kojom se daje saglasnost za implementaciju mjera u objektu koji je predmet prijave na javni konkurs (ova izjava se dostavlja ukoliko je objekat, odnosno parcela u suvlasništvu ili suposjedništvu) i
(f) prijavni obrazac ispunjen i potpisan.

Obrasci izjava iz podtački d), e) i f) su u prilogu ovog javnog poziva i podnosioci prijava iste mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (vladatk.kim.ba).

Podnosilac prijave je dužan dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava za sufinansiranje dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji od nadležnog organa, ne starije od 6 mjeseci, uz obaveznu naznaku kućne adrese i broja telefona podnosioca prijave.


V. DODJELA SREDSTAVA
Mjesečne liste i konačne liste prijava na javni poziv, koje ispunjavaju uslove javnog poziva objavljuju se na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona svakih mjesec dana. Na mjesečnu listu podnosilac prijave može podnijeti prigovor ministru Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana posljednje objave mjesečne liste. Nakon objave konačne liste zaključit će se ugovor o sufinansiranju između Ministarstva i podnosica prijave koji se nalazi na konačnoj listi, a koji će sadržavati prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.
Nakon zaključenja ugovora podnosilac prijave će izvršiti zamjenu kotla ili kamina na fosilno gorivo (ugalj), te Ministarstvu dostaviti račun za nabavku i ugradnju kotla ili kamina (fiskalni – original ili duplikat fiskalnog računa), dokaz o izvršenom plaćanju računa od strane podnosioca prijave (izvod iz banke ili kopija uplatnice) i zapisnik o zamjeni kotla ili kamina i puštanju u rad kotla ili kamina na pelet (obrazac zapisnika se nalazi u prilogu javnog poziva, podnosioci prijava isti mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (vladatk.kim.ba). Račun ne može biti izdat prije zaključenja ugovora između Ministarstva i podnosioca prijave.
Dodjela sredstava će se izvršiti nakon što podnosilac prijave u potpunosti završi zamjenu kotla ili kamina i dostavi navedene dokaze i zapisnik, a prema vremenu zaprimanja prijave i dostavljanju dokaza o provedenoj zamjeni.
Podnosioci prijava sa kojima se zaključi ugovor dužni su izvršiti zamjenu kotla ili kamina u roku od 2 mjeseca od dana zaključenja ugovora. Podnosioci prijava koji ne ispune uslove iz ugovora biće dužni vratiti dodijeljena sredstva.


VI. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Javni poziv ostaje otvoren do kraja 2020. godine ili do utroška sredstava, a objavit će se u dnevnim novinama, na oglasnoj tabli i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Neblagovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa tačkom IV. javnog poziva neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem protokolaVlade Tuzlanskog kantona ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu – NE OTVARATI" Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u javnom pozivu mogu se dobiti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu, direktno ili putem telefona +387 35 369-428.

 

PRILOZI:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15