Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica"

 

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2018. godinu raspisalo i objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 09/1-36-12990/18 od 30.04.2018. godine.


Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u Budžetu TK-a za 2018. godinu.


II NAZIV PROJEKTA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI
Sredstva predviđena za projekte održivog povratka se dodjeljuju povratnicima na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratili se u svoja prijeratna mjesta prebivališta za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada KM) sa obračunatim PDV-om po zahtjevu povratnika. Maksimalan broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je pet (5) po jednoj općini/gradu.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore, a korisnicima sredstva će biti doznačena na lični transakcijski račun.
Prijavu na Javni poziv podnosi isključivo nosilac domaćinstva. Prijava se može podnijeti za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2; sitnu stoku (koze, ovce); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad, svinje); mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr..) i gospodarske objekte...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna