Odluka o izboru korisnika donacije grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj:02/1-14-8845-1/19 od 03. 06. 2019. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem Ministrice za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-23805/19 od 23. 07. 2019. godine donijela je:


O D L U K U

o izboru korisnika donacije grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

I

Po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" na ime održivog povratka za povratnike – fizička lica, izabrani su sljedeći korisnici:

Tuzlanski kanton

08102019 lista Tk

 

Republika Spska

08102019 lista rs

 

II

Komisija zadržava pravo da isključi korisnike koji dobiju donaciju na osnovu netačnih podataka, lažnih izjava ili usmjere donaciju u nenamjenske svrhe, u skladu sa članom 28. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH.

III

Nakon završenog postupka po žalbama, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će sa korisnicima zaključiti ugovor o donaciji finansijskih sredstava na ime održivog povratka za povratnike - fizička lica na području općina Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Kantona a vratila se u svoja prijeratna prebivališta.

IV


Odluka će biti objavljena u dnevnim novinama "Avaz Roto Press D.O.O.", na WEB stranici Vlade Tuzlanskog kantona, na oglasnoj ploči Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i na oglasnim tablama općina povratka.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravna pouka:
Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Avaz Roto Press D.O.O.".

Žalba se podnosi na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak, ulica Rudarska br. 57 - 75000 Tuzla.BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant
sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica"

 

 

Predsjednik Komisije
Safet Tulić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna