JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

Na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", br: 17/00, 3/01, 12/03,10/05, 3/08, 8/11 15/13 i 15/17) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", broj: 02/1-14-16316-1/18 od 26.06.2018. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, na potrošačkj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", u ukupnom iznosu od 452.808,00 KM (slovima: četiristotinepedesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM), planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od od 445.808,00 KM (slovima: četiristotinečetrdesetpethiljadaosamstotinaosam i 00/100 KM) i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedamhiljada i 00/100 KM).

 

II
Namjena sredstava


Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata koji se odnose na:
a) vrhunski sport,
b) kvalitetni sport,
c) sport lica sa invaliditetom,
d) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,
e) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona,
f) sportski odgoj i obrazovanje,
g) zdravstvenu zaštitu sportista,
h) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
i) organizaciju sportskih manifestacija.

 

III
Pravo na dodjelu sredstava


Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeće sportske organizacije:
a) sportski klubovi (amaterski i profesionalni),
b) sportska društva,
c) školska sportska društva grada/općine i kantona,
d) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi,
e) udruženja stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu,
f) udruženja sportske rekreacije,
g) javna preduzeća i javne ustanove koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa,
h) sportski klubovi lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni),
i) sportska društva lica sa invaliditetom,
j) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi lica sa invaliditetom,
k) i druga udruženja koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.

 

IV
Uslovi za dodjelu sredstava


1. Sportske organizacije mogu kandidovati svoj program/projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovani u skladu sa zakonom,
c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom.
2. Programi/projekti sportskih organizacija, kojima su dodijeljena sredstva u 2017. godini sa potrošačke jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport, a koje nisu podnijele narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i opravdale namjenski utrošak dodijeljenih sredstava biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje.
3. Izuzetno, sredstva se mogu dodijeliti sportskim organizacijama iz tačke III Javnog poziva, sa sjedištem van područja Tuzlanskog kantona, koje su registrovane na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako se radi o programima/projektima od interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

 

V
Kriteriji za dodjelu sredstava


1. Vrednovanje, odnosno sufinansiranje kandidovanih programa/projekata vrši se na sljedeći način:


a) vrhunski i kvalitetni sport (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda)


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija, te olimpijskim ili paraolimpijskim igrama (juniorska ili seniorska konkurencija).
Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na olimpijskim igrama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima; mediteranskim igrama; (juniorska ili seniorska konkurencija).
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH (seniorska konkurencija),
- pripreme i učešće u najvišem rangu takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne kategorije).
Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (olimpijske igre; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja sezone,
- tradicija,
- masovnost.

 

b) sport za lica sa invaliditetom


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na paraolimpijskim igrama; specijalnim olimpijadama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.
Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (paraolimpijske igre; specijalne olimpijade; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja sezone,
- tradicija,
- masovnost.

 

c) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja


1) školski sport
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
- organizaciju školskih sportskih takmičenja.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja takmičenja,
- rezultati ostvareni u proteklom periodu organizacijom istih ili sličnih takmičenja,
- tradicija organizovanja školskih sportskih takmičenja,
- stručni kadar za realizaciju programa/projekta.
2) omasovljenje sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
- tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- uspostavljenost osnovnog segmenta po kategorijama (škola sporta-pioniri-kadeti-juniori),
- uspostavljenost sistema trenažnog procesa,
- broj učesnika u realizaciji programa/projekta.

 

d) sportski odgoj i obrazovanje


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- sportsku edukacija mladih, školske i studentske omladine,
- edukaciju stručnih lica.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u proteklom periodu realizacijom istih ili sličnih programa/projekata,
- stručni kadar za realizaciju programa/projekta,
- broj sati predviđen za edukaciju,
- broj učesnika u edukaciji.

 

e) zdravstvena zaštita sportista


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- obezbjeđenje i unapređivanje sistema zdravstvene zaštite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- broj pregleda/usluga u okviru kontinuiranog provođenja sistema zdravstvene zaštite u prethodnom periodu,
- broj sportista obuhvaćen sistemom zdravstvene zaštite,
- broj obavljenih sistematskih pregleda u prethodnom periodu.

 

f) organizacija sportskih manifestacija


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- organizacija manifestacija sa dugom tradicijom i masovnog karaktera,
- organizacija sportskih manifestacija od kantonalnog značaja.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- tradicija organizovanja sportskih manifestacija,
- afirmacija sporta u Tuzlanskom kantonu,
- afirmacija sportskih rezultata koje su ostvarili sportisti sa područja Tuzlanskog kantona.

 

g) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta


Sufinansiraju se programi/projekti javnih preduzeća i javnih ustanova koji se odnose na:


- pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa sportskim pravnim licima u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz slijedeće kriterije:
- rang takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa,
- rezultati koje je sportsko pravno lice ostvarilo u protekloj takmičarskoj sezoni,
- složenost sistema takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa.
2. Pod kolektivnim sportovima u smislu Javnog poziva smatraju se: fudbal/nogomet, košarka, rukomet i odbojka, a pod proteklom takmičarskom sezonom smatra se sezona 2016/17.

 

VI
Programi/projekti koji se ne sufinansiraju


Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti sportske organizacije koje su kandidovale programe/projekte čije sufinansiranje nije predviđeno tačkom V Javnog poziva, odnosno koje su kandidovale programe/projekte koji su usmjereni:
a) na promociju programa političkih partija,
b) za ostvarivanje vjerskih ciljeva,
c) na finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu,
d) isključivo na investiciona ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili slično.

 

VII
Opće odredbe

 

1. Objava Javnog poziva


Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

2. Način podnošenja prijave

 

a) Podnosioci prijava na Javni poziv obavezno popunjavaju i dostavljaju:
- Aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - „Tjelesna kultura i sport",
- obrazac Izjave o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv,
- obrazac prijedloga projekta/programa,
b) Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštenog lica i ovjereni pečatom pravnog lica, a mogu se preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

 

3. Potrebna dokumentacija


Pored navedenih obrazaca, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

a) rješenje o upisu u registar pravnih lica (fotokopija),
b) uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (fotokopija)
c) ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu (fotokopija),
d) spesimen potpisa lica odgovornih za finansije (original ili ovjerena fotokopija),
e) bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
f) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena fotokopija),
g) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a). Ukoliko nije u sistemu PDV-a o tome dostavlja izjavu (original ili ovjerena fotokopija),
h) fotokopije ugovora zaključenih između javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova i sportskih pravnih lica u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH, a koji se odnose na pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa (dostavljaju samo javna preduzeća i javne ustanove koji apliciraju sa programom/projektom iz člana 5. stav (1) tačka g) ove odluke).

 

Sporazum o odgođenom plaćanju zaključen sa nadležnom poreskom upravom


Sportske organizacije koje imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom dužne su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu fotokopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno.

 

4. Dostavljanje prijava


Prijave za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu, sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu – NE OTVARAJ", dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla

 

5. Rok za dostavljanje prijava


Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje".
Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene i neće se uzeti dalje u razmatranje.

 

6. Informacije podnosiocima prijava

  • Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
  • Sa sportskim organizacijama kojima budu dodijeljena finansijska sredstva zaključiti će se ugovori kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.
  • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
  • Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352, 035/369-409.
  • O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

 

Na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", br: 17/00, 3/01, 12/03,10/05, 3/08, 8/11 15/13 i 15/17) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", broj: 02/1-14-16316-1/18 od 26.06.2018. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, na potrošačkj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", u ukupnom iznosu od 452.808,00 KM (slovima: četiristotinepedesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM), planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od od 445.808,00 KM (slovima: četiristotinečetrdesetpethiljadaosamstotinaosam i 00/100 KM) i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedamhiljada i 00/100 KM).

 

II
Namjena sredstava


Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata koji se odnose na:
a) vrhunski sport,
b) kvalitetni sport,
c) sport lica sa invaliditetom,
d) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,
e) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona,
f) sportski odgoj i obrazovanje,
g) zdravstvenu zaštitu sportista,
h) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
i) organizaciju sportskih manifestacija.

 

III
Pravo na dodjelu sredstava


Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeće sportske organizacije:
a) sportski klubovi (amaterski i profesionalni),
b) sportska društva,
c) školska sportska društva grada/općine i kantona,
d) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi,
e) udruženja stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu,
f) udruženja sportske rekreacije,
g) javna preduzeća i javne ustanove koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa,
h) sportski klubovi lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni),
i) sportska društva lica sa invaliditetom,
j) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi lica sa invaliditetom,
k) i druga udruženja koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.

 

IV
Uslovi za dodjelu sredstava


1. Sportske organizacije mogu kandidovati svoj program/projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovani u skladu sa zakonom,
c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom.
2. Programi/projekti sportskih organizacija, kojima su dodijeljena sredstva u 2017. godini sa potrošačke jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport, a koje nisu podnijele narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i opravdale namjenski utrošak dodijeljenih sredstava biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje.
3. Izuzetno, sredstva se mogu dodijeliti sportskim organizacijama iz tačke III Javnog poziva, sa sjedištem van područja Tuzlanskog kantona, koje su registrovane na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako se radi o programima/projektima od interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

 

V
Kriteriji za dodjelu sredstava


1. Vrednovanje, odnosno sufinansiranje kandidovanih programa/projekata vrši se na sljedeći način:


a) vrhunski i kvalitetni sport (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda)


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija, te olimpijskim ili paraolimpijskim igrama (juniorska ili seniorska konkurencija).
Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na olimpijskim igrama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima; mediteranskim igrama; (juniorska ili seniorska konkurencija).
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH (seniorska konkurencija),
- pripreme i učešće u najvišem rangu takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne kategorije).
Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (olimpijske igre; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja sezone,
- tradicija,
- masovnost.

 

b) sport za lica sa invaliditetom


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na paraolimpijskim igrama; specijalnim olimpijadama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.
Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
- pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (paraolimpijske igre; specijalne olimpijade; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja sezone,
- tradicija,
- masovnost.

 

c) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja


1) školski sport
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
- organizaciju školskih sportskih takmičenja.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- složenost sistema takmičenja,
- dužina trajanja takmičenja,
- rezultati ostvareni u proteklom periodu organizacijom istih ili sličnih takmičenja,
- tradicija organizovanja školskih sportskih takmičenja,
- stručni kadar za realizaciju programa/projekta.
2) omasovljenje sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
- tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- uspostavljenost osnovnog segmenta po kategorijama (škola sporta-pioniri-kadeti-juniori),
- uspostavljenost sistema trenažnog procesa,
- broj učesnika u realizaciji programa/projekta.

 

d) sportski odgoj i obrazovanje


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- sportsku edukacija mladih, školske i studentske omladine,
- edukaciju stručnih lica.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- rezultati ostvareni u proteklom periodu realizacijom istih ili sličnih programa/projekata,
- stručni kadar za realizaciju programa/projekta,
- broj sati predviđen za edukaciju,
- broj učesnika u edukaciji.

 

e) zdravstvena zaštita sportista


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- obezbjeđenje i unapređivanje sistema zdravstvene zaštite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- broj pregleda/usluga u okviru kontinuiranog provođenja sistema zdravstvene zaštite u prethodnom periodu,
- broj sportista obuhvaćen sistemom zdravstvene zaštite,
- broj obavljenih sistematskih pregleda u prethodnom periodu.

 

f) organizacija sportskih manifestacija


Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:


- organizacija manifestacija sa dugom tradicijom i masovnog karaktera,
- organizacija sportskih manifestacija od kantonalnog značaja.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:
- tradicija organizovanja sportskih manifestacija,
- afirmacija sporta u Tuzlanskom kantonu,
- afirmacija sportskih rezultata koje su ostvarili sportisti sa područja Tuzlanskog kantona.

 

g) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta


Sufinansiraju se programi/projekti javnih preduzeća i javnih ustanova koji se odnose na:


- pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa sportskim pravnim licima u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz slijedeće kriterije:
- rang takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa,
- rezultati koje je sportsko pravno lice ostvarilo u protekloj takmičarskoj sezoni,
- složenost sistema takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa.
2. Pod kolektivnim sportovima u smislu Javnog poziva smatraju se: fudbal/nogomet, košarka, rukomet i odbojka, a pod proteklom takmičarskom sezonom smatra se sezona 2016/17.

 

VI
Programi/projekti koji se ne sufinansiraju


Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti sportske organizacije koje su kandidovale programe/projekte čije sufinansiranje nije predviđeno tačkom V Javnog poziva, odnosno koje su kandidovale programe/projekte koji su usmjereni:
a) na promociju programa političkih partija,
b) za ostvarivanje vjerskih ciljeva,
c) na finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu,
d) isključivo na investiciona ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili slično.

 

VII
Opće odredbe

 

1. Objava Javnog poziva


Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

2. Način podnošenja prijave

 

a) Podnosioci prijava na Javni poziv obavezno popunjavaju i dostavljaju:
- Aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - „Tjelesna kultura i sport",
- obrazac Izjave o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv,
- obrazac prijedloga projekta/programa,
b) Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštenog lica i ovjereni pečatom pravnog lica, a mogu se preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

 

3. Potrebna dokumentacija


Pored navedenih obrazaca, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

a) rješenje o upisu u registar pravnih lica (fotokopija),
b) uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (fotokopija)
c) ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu (fotokopija),
d) spesimen potpisa lica odgovornih za finansije (original ili ovjerena fotokopija),
e) bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte registrirane do 31.12.2017. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2017. godini (ovjerena kopija)
f) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena fotokopija),
g) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a). Ukoliko nije u sistemu PDV-a o tome dostavlja izjavu (original ili ovjerena fotokopija),
h) fotokopije ugovora zaključenih između javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova i sportskih pravnih lica u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH, a koji se odnose na pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa (dostavljaju samo javna preduzeća i javne ustanove koji apliciraju sa programom/projektom iz člana 5. stav (1) tačka g) ove odluke).

 

Sporazum o odgođenom plaćanju zaključen sa nadležnom poreskom upravom


Sportske organizacije koje imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom dužne su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu fotokopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno.

 

4. Dostavljanje prijava


Prijave za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu, sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu – NE OTVARAJ", dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla

 

5. Rok za dostavljanje prijava


Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje".
Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene i neće se uzeti dalje u razmatranje.

 

6. Informacije podnosiocima prijava

  • Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
  • Sa sportskim organizacijama kojima budu dodijeljena finansijska sredstva zaključiti će se ugovori kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.
  • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
  • Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352, 035/369-409.
  • O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna