Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

 

 

I

Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna agencija).

a) Opis pozicije:
Upravni odbor Kantonalne agencije:
- donosi Statut Kantonalne agencije,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi akte o unutrašnjem ustrojstvu Kantonalne agencije,
- donosi finansijski plan i program rada,
- donosi završni račun i izvještaje o radu Kantonalne agencije,
- odobrava početni bilans i program privatizacije predizeća,
- donosi metodologiju i druga opća akta iz nadležnosti Kantonalne agencije,
- obavlja i druge poslove saglasno zakonu i Statutu Kantonalne agencije.

Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Kantonalne agencije.
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je četiri godine, s tim da istekom mandata mogu biti ponovo imenovani.

 

II

A) Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima državne službe),
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera
zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima, vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

B) Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- da ima završenu visoku stručnu spremu, odgovarajućeg zanimanja, odnosno
odgovarajući ekvivalent,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme
na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji i da nema drugih smetnji
za imenovanje utvrđene posebnim propisom,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko
jeste član drugog upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, s tim da se ovaj uslov ne odnosi na članove školskih odbora osnovnih i srednjih škola
- da nije dioničar 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog
društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg
društva sa ograničenom odgovornošću,
- da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili
kantonalnog vanbudžetskog fonda.

 

III

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- biografiju, adresu i kontakt telefon,
- dokaz o školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju),
- potvrdu nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima
najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na
poslovima u okviru svog zanimanja,
- ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lična karta,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starija od tri
mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu
nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti - ne starije
od tri mjeseca,
- potvrdu nadležnog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski
postupak niti je otpušten iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere (koji su
radili ili još uvijek rade u državnoj službi) – ne starije od tri mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke II. A) alineja 7. i 8. i tačke
II. B) alineja 3., 4., 5., 6. i 7.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, dužni su dostaviti kandidati koji budu konačno imenovani za predsjednika i člana Upravnog odbora Kantonalne agencije.

 

IV

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas, moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.
Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i
dnevnim novinama "Oslobođenje".
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

 

Vlada Tuzlanskog kantona
Ulica Rudarska br. 57.

 

sa naznakom: "Prijava na oglas za predsjednika i člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju - NE OTVARAJ''

 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

 

 

I

Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna agencija).

a) Opis pozicije:
Upravni odbor Kantonalne agencije:
- donosi Statut Kantonalne agencije,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi akte o unutrašnjem ustrojstvu Kantonalne agencije,
- donosi finansijski plan i program rada,
- donosi završni račun i izvještaje o radu Kantonalne agencije,
- odobrava početni bilans i program privatizacije predizeća,
- donosi metodologiju i druga opća akta iz nadležnosti Kantonalne agencije,
- obavlja i druge poslove saglasno zakonu i Statutu Kantonalne agencije.

Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Kantonalne agencije.
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je četiri godine, s tim da istekom mandata mogu biti ponovo imenovani.

 

II

A) Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima državne službe),
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera
zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima, vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

B) Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- da ima završenu visoku stručnu spremu, odgovarajućeg zanimanja, odnosno
odgovarajući ekvivalent,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme
na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji i da nema drugih smetnji
za imenovanje utvrđene posebnim propisom,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko
jeste član drugog upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, s tim da se ovaj uslov ne odnosi na članove školskih odbora osnovnih i srednjih škola
- da nije dioničar 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog
društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg
društva sa ograničenom odgovornošću,
- da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili
kantonalnog vanbudžetskog fonda.

 

III

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- biografiju, adresu i kontakt telefon,
- dokaz o školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju),
- potvrdu nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima
najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na
poslovima u okviru svog zanimanja,
- ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lična karta,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starija od tri
mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu
nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti - ne starije
od tri mjeseca,
- potvrdu nadležnog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski
postupak niti je otpušten iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere (koji su
radili ili još uvijek rade u državnoj službi) – ne starije od tri mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke II. A) alineja 7. i 8. i tačke
II. B) alineja 3., 4., 5., 6. i 7.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, dužni su dostaviti kandidati koji budu konačno imenovani za predsjednika i člana Upravnog odbora Kantonalne agencije.

 

IV

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas, moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.
Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i
dnevnim novinama "Oslobođenje".
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

 

Vlada Tuzlanskog kantona
Ulica Rudarska br. 57.

 

sa naznakom: "Prijava na oglas za predsjednika i člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju - NE OTVARAJ''

 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15