Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-14-16474/18 od 12.06.2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2018. godini

 

I


Raspisuje se javni poziv za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, od čega:
- 62. 000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća),
- 18.000,00 KM za neprofitne organizacije, koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

 

II


Kriteriji za dodjelu sredstava medijima su:


a) da posjeduju dozvolu za rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (odnosi se na radio i televizijske stanice),
b) da raspolažu tehničkim, prostornim i kadrovskim potencijalom za pružanje medijskih usluga,
c) da imaju izmirene zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, te da su opravdali sredstva dobivena od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini sa pozicije „Mediji",
d) da dostavljeni programski sadržaj, sa akcentom na Tuzlanski kanton, obrađuje najmanje jednu od slijedećih aktivnosti:
- afirmacija poduzetništva, afirmacija obrtništva, umjetničkih i starih zanata,
- razvoj i unapređenje poljoprivrede,
- afirmacija i unapređenje turizma,
- privredni razvoj, racionalno korištenje energije, racionalno korištenje prirodnih i mineralnih resursa, afirmacija korištenja obnovljivih izvora energije,
- zaštitu i očuvanje okolice sa akcentom na zaštitu većih vodotoka i akumulacije Modrac,
- razvoj obrazovanja, te afirmaciju upisa učenika i studenata u tehničke škole, odnosno fakultete,
- djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima,
- zaštitu i unapređenje kulture, afirmacija moralnih vrijednosti,
- zaštitu ljudskog zdravlja,
- zaštitu i unapređenje civilnog društva.

 

III


Predlagač, koji ispunjava kriterije, dužan je dostaviti:


1. rješenje o upisu u registar pravnih lica (orginal ili ovjerena kopija),
2. uvjerenje o poreznoj registraciji i spesimen potpisa (orginal ili ovjerena kopija),
3. programski projekat (emisije ili ciklus emisija, odnosno novinskih ili internet članaka) sa kojima se aplicira na javni poziv, sa kratkim opisom sadržaja i načina realizacije i utvrđenom dinamikom i planom emitovanja-štampanja,
4. finansijski plan predloženog programskog/ih projekta/projekata, sa specifikacijom troškova (izrada, emitovanje, objavljivanje/izdavanje) i visinom sredstava koja se potražuju od Vlade Tuzlanskog kantona,
5. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (uvjerenja: nadležne poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje, orginal ili ovjerene kopije),
6. izjavu ovlaštenog lica o organizaciji rada medija, broju zaposlenih, području koje medij pokriva, tehničkoj opremljenosti, obimu i strukturi vlastite produkcije, redovnom tiražu (odnosi se na printane medije) i posjećenosti (odnosi se na web portale),
7. ovjerenu kopiju važeće dozvole RAK-a za emitovanje (za radio i televizijske stanice),

 

Pored kriterija i uslova iz tačke II i III ovog poziva, aplikanti su obavezni ispuniti
prijavni obrazac za predlaganje programskih projekata medija u 2018. godini.

Prijavni obrazac aplikanti mogu preuzeti sa WEB stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

IV


Jedan predlagač može kandidovati najviše dva programska projekta.
Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po projektu, za sredstva iz člana I
Javnog poziva je 10.000,00 KM.

 

V


Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Vlade www.vladatk.kim.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje".

Prijave na javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu:
Vlada Tuzlanskog kantona-Komisija za medije, Rudarska 65, Tuzla ili putem pisarnice Vlade Kantona.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI!

 

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-14-16474/18 od 12.06.2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2018. godini

 

I


Raspisuje se javni poziv za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, od čega:
- 62. 000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća),
- 18.000,00 KM za neprofitne organizacije, koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

 

II


Kriteriji za dodjelu sredstava medijima su:


a) da posjeduju dozvolu za rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (odnosi se na radio i televizijske stanice),
b) da raspolažu tehničkim, prostornim i kadrovskim potencijalom za pružanje medijskih usluga,
c) da imaju izmirene zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, te da su opravdali sredstva dobivena od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini sa pozicije „Mediji",
d) da dostavljeni programski sadržaj, sa akcentom na Tuzlanski kanton, obrađuje najmanje jednu od slijedećih aktivnosti:
- afirmacija poduzetništva, afirmacija obrtništva, umjetničkih i starih zanata,
- razvoj i unapređenje poljoprivrede,
- afirmacija i unapređenje turizma,
- privredni razvoj, racionalno korištenje energije, racionalno korištenje prirodnih i mineralnih resursa, afirmacija korištenja obnovljivih izvora energije,
- zaštitu i očuvanje okolice sa akcentom na zaštitu većih vodotoka i akumulacije Modrac,
- razvoj obrazovanja, te afirmaciju upisa učenika i studenata u tehničke škole, odnosno fakultete,
- djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima,
- zaštitu i unapređenje kulture, afirmacija moralnih vrijednosti,
- zaštitu ljudskog zdravlja,
- zaštitu i unapređenje civilnog društva.

 

III


Predlagač, koji ispunjava kriterije, dužan je dostaviti:


1. rješenje o upisu u registar pravnih lica (orginal ili ovjerena kopija),
2. uvjerenje o poreznoj registraciji i spesimen potpisa (orginal ili ovjerena kopija),
3. programski projekat (emisije ili ciklus emisija, odnosno novinskih ili internet članaka) sa kojima se aplicira na javni poziv, sa kratkim opisom sadržaja i načina realizacije i utvrđenom dinamikom i planom emitovanja-štampanja,
4. finansijski plan predloženog programskog/ih projekta/projekata, sa specifikacijom troškova (izrada, emitovanje, objavljivanje/izdavanje) i visinom sredstava koja se potražuju od Vlade Tuzlanskog kantona,
5. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (uvjerenja: nadležne poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje, orginal ili ovjerene kopije),
6. izjavu ovlaštenog lica o organizaciji rada medija, broju zaposlenih, području koje medij pokriva, tehničkoj opremljenosti, obimu i strukturi vlastite produkcije, redovnom tiražu (odnosi se na printane medije) i posjećenosti (odnosi se na web portale),
7. ovjerenu kopiju važeće dozvole RAK-a za emitovanje (za radio i televizijske stanice),

 

Pored kriterija i uslova iz tačke II i III ovog poziva, aplikanti su obavezni ispuniti
prijavni obrazac za predlaganje programskih projekata medija u 2018. godini.

Prijavni obrazac aplikanti mogu preuzeti sa WEB stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

IV


Jedan predlagač može kandidovati najviše dva programska projekta.
Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po projektu, za sredstva iz člana I
Javnog poziva je 10.000,00 KM.

 

V


Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Vlade www.vladatk.kim.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje".

Prijave na javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu:
Vlada Tuzlanskog kantona-Komisija za medije, Rudarska 65, Tuzla ili putem pisarnice Vlade Kantona.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI!

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15