KONKURS Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 47. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2/02, 13/11.) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv TK, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, br. 02/1-34-6366-2/16., od 24.5.2016. godine i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 46 sjednice održane dana 3.6. 2016. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

 

KONKURS
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1. Arhivist za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva,

1 (jedan) izvršilac na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa pozicije direktora,

Opis poslova:


- Izrađuje godišnji program i plan rada stručnog nadzora nad radom registratura, čuvanjem i zaštitom registraturne građe, kao i odabiranjem arhivske građe i izlučivanjem bezvrijednog registraturskog materijala,
- Vrši pregled registraturne građe van Arhiva, te preduzima određene mjere zaštite, predlaže pokretanje postupka za utvrđivanje prekršajne i krivične odgovornosti protiv prekršitelja propisa iz arhivske djelatnosti,
- Izrađuje zapisnik o redovnom pregledu stanja registraturne građe u registraturama,
- Pruža stručnu pomoć registraturama u vidu upustava i smjernica, a u pogledu uspostavljanja sistema zaštite građe, vođenja potrebnih evidencija i normativnog uređenja arhivskog poslovanja,
- Vrši pregled i ispravak Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja, učestvuje u stručnom razmatranju iste i davanju saglasnosti za njenu primjenu,
- Razmatra prijedlog bezvrijednog registraturskog materijala predloženog za izlučivanje od imalaca, vrši neposredni uvid u isti, sačinjava zapisnik o izvršenom uvidu i učestvuje u donošenju rješenja za otpis bezvrijednog registraturskog materijala,
- Vrši pregled evidencija arhivske građe dobijenih od imalaca (prepis arhivske knjige) i daje upustva u vođenju istih,
- Radi na preuzimanju arhivske građe od imalaca, razmatra i evidentira zahtjeve imalaca za preuzimanje arhivske građe, učestvuje u radu komisije za preuzimanje arhivske građe, pomaže u izradi specifikacije građe i izrađuje primopredajni zapisnik,
- Vodi potrebne evidencije o registraturama,
- Učestvuje u valorizaciji i kategorizaciji stvaralaca registraturne građe,
- Prati odluke o osnivanju, organizaciji, transformacijama, statusnim promjenama i prestanku rada imalaca registraturne građe,
- Učestvuje u organizovanju edukacionih programa: savjetovanja, seminara i kurseva za polaznike iz registratura i arhiva,
- Radi na ličnom stručnom usavršavanju, putem učešća na stručnim savjetovanjima, seminarima, simpozijumima uz predočavanje rezultata stručnog i naučno-istraživačkog rada (referati, saopćenja),
- Učestvuje u izradi arhivskih publikacija, stručnih časopisa, priručnika,
- Obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu direktora.

 

Uslovi:
- Stručna sprema VSS - Fakultet društvenih ili humanističkih nauka,
- Stepen stručne spreme: VII. 1 ili ekvivalent (najmanje 240 ECTS bodova),

Posebni uslovi:
- Položen stručni arhivistički ispit,
- Poznavanje rada na računaru,
- Radno iskustvo: 1 (jedna) godina

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:


1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da je zdravstveno sposoban za poslove na koje se kandiduje, (dostavljaju izabrani kandidati),
4. Da nije osuđivan za krivično djelo,
Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije ili u kategoriju po osnovu radne obaveze dostaviti dokaz o istom,

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije:


1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ovjerena fotokopija diplome,
4. Uvjerenje o položenom stručnom arhivističkom ispitu,
5. Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
6. Potvrda nadležne arhivske ustanove o radnom iskustvu na poslovima arhiviste,
7. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
8. Potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji za zapošljavanje,
9. Potvrda visokoškolske ustanove (fakulteta) o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom trajanja dodiplomskog studija,
10. Uvjerenje nadležne općinske službe za pitanja boračko-invalidske zaštite za pripadnike branilaca i članova njihovih porodica, odnosno za kandidate ili članove njihovih porodica za učešće u radnoj obavezi, te odgovarajući dokaz da je kandidat član porodice pripadnika branilaca ili učesnika u radnoj obavezi (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih i drugo).
Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti nakon konačnog imenovanja.

 

Prijave sa propratnom dokumentacijom treba u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na adresu:

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla
Franje Ledera br. 1.
75000 Tuzla
Sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem zaposlenika - NE OTVARATI.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Na osnovu člana 47. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2/02, 13/11.) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv TK, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, br. 02/1-34-6366-2/16., od 24.5.2016. godine i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 46 sjednice održane dana 3.6. 2016. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

 

KONKURS
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1. Arhivist za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva,

1 (jedan) izvršilac na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa pozicije direktora,

Opis poslova:


- Izrađuje godišnji program i plan rada stručnog nadzora nad radom registratura, čuvanjem i zaštitom registraturne građe, kao i odabiranjem arhivske građe i izlučivanjem bezvrijednog registraturskog materijala,
- Vrši pregled registraturne građe van Arhiva, te preduzima određene mjere zaštite, predlaže pokretanje postupka za utvrđivanje prekršajne i krivične odgovornosti protiv prekršitelja propisa iz arhivske djelatnosti,
- Izrađuje zapisnik o redovnom pregledu stanja registraturne građe u registraturama,
- Pruža stručnu pomoć registraturama u vidu upustava i smjernica, a u pogledu uspostavljanja sistema zaštite građe, vođenja potrebnih evidencija i normativnog uređenja arhivskog poslovanja,
- Vrši pregled i ispravak Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja, učestvuje u stručnom razmatranju iste i davanju saglasnosti za njenu primjenu,
- Razmatra prijedlog bezvrijednog registraturskog materijala predloženog za izlučivanje od imalaca, vrši neposredni uvid u isti, sačinjava zapisnik o izvršenom uvidu i učestvuje u donošenju rješenja za otpis bezvrijednog registraturskog materijala,
- Vrši pregled evidencija arhivske građe dobijenih od imalaca (prepis arhivske knjige) i daje upustva u vođenju istih,
- Radi na preuzimanju arhivske građe od imalaca, razmatra i evidentira zahtjeve imalaca za preuzimanje arhivske građe, učestvuje u radu komisije za preuzimanje arhivske građe, pomaže u izradi specifikacije građe i izrađuje primopredajni zapisnik,
- Vodi potrebne evidencije o registraturama,
- Učestvuje u valorizaciji i kategorizaciji stvaralaca registraturne građe,
- Prati odluke o osnivanju, organizaciji, transformacijama, statusnim promjenama i prestanku rada imalaca registraturne građe,
- Učestvuje u organizovanju edukacionih programa: savjetovanja, seminara i kurseva za polaznike iz registratura i arhiva,
- Radi na ličnom stručnom usavršavanju, putem učešća na stručnim savjetovanjima, seminarima, simpozijumima uz predočavanje rezultata stručnog i naučno-istraživačkog rada (referati, saopćenja),
- Učestvuje u izradi arhivskih publikacija, stručnih časopisa, priručnika,
- Obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu direktora.

 

Uslovi:
- Stručna sprema VSS - Fakultet društvenih ili humanističkih nauka,
- Stepen stručne spreme: VII. 1 ili ekvivalent (najmanje 240 ECTS bodova),

Posebni uslovi:
- Položen stručni arhivistički ispit,
- Poznavanje rada na računaru,
- Radno iskustvo: 1 (jedna) godina

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:


1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da je zdravstveno sposoban za poslove na koje se kandiduje, (dostavljaju izabrani kandidati),
4. Da nije osuđivan za krivično djelo,
Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije ili u kategoriju po osnovu radne obaveze dostaviti dokaz o istom,

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije:


1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ovjerena fotokopija diplome,
4. Uvjerenje o položenom stručnom arhivističkom ispitu,
5. Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
6. Potvrda nadležne arhivske ustanove o radnom iskustvu na poslovima arhiviste,
7. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
8. Potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji za zapošljavanje,
9. Potvrda visokoškolske ustanove (fakulteta) o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom trajanja dodiplomskog studija,
10. Uvjerenje nadležne općinske službe za pitanja boračko-invalidske zaštite za pripadnike branilaca i članova njihovih porodica, odnosno za kandidate ili članove njihovih porodica za učešće u radnoj obavezi, te odgovarajući dokaz da je kandidat član porodice pripadnika branilaca ili učesnika u radnoj obavezi (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih i drugo).
Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti nakon konačnog imenovanja.

 

Prijave sa propratnom dokumentacijom treba u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na adresu:

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla
Franje Ledera br. 1.
75000 Tuzla
Sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem zaposlenika - NE OTVARATI.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv