Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 47. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2/02, 13/11.) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv TK, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, br. 02/1-34-15130/16., od 7.6.2016. godine i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 47 sjednice održane dana 15.6.2016. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

1. „Kurir-spremačica",

1 (jedan) izvršilac na puno radno vrijeme, na neodređeno radno vrijeme,

 

Opis poslova:

- Održava čistoću u prostorijama,
- Održava čistoću osnovnih sredstava, opreme i sitnog inventara u prostorijama i depoima,
- Čisti arhivske depoe i arhivsku građu u depoima i knjižni fond u biblioteci,
- Održava čistoću svih pomoćnih prostorija (hodnici, mokri čvorovi i sl),
- Stara se o bezbijednosti i zaštiti prostorija i opreme (otvara i zatvara prozore, gasi svjetla, zaključava prostorije, prijavljuje nastale kvarove u objektima),
- Učestvuje u aktivnostima sređivanja arhivskih depoa, preuzimanju arhivske građe i njenog smještaja u arhivske depoe,
- Obavlja sve kurirske poslove,
- Obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu direktora.

 

Uslovi:

- Stručna sprema: Osnovna škola,
- Stepen stručne spreme: NSS,

 

Posebni uslovi:

- Psihofizički zdrava osoba,

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da je zdravstveno sposoban za poslove na koje se kandiduje, (dostavljaju izabrani kandidati),
4. Da nije osuđivan za krivično djelo,
Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije ili u kategoriju po osnovu radne obaveze dostaviti dokaz o istom.
Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ovjerena fotokopija svjedočanstva/diplome o završenoj školi,
4. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
5. Uvjerenje nadležne općinske službe za pitanja boračko-invalidske zaštite za pripadnike branilaca i članova njihovih porodica, odnosno za kandidate ili članove njihovih porodica za učešće u radnoj obavezi, te odgovarajući dokaz da je kandidat član porodice pripadnika branilaca ili učesnika u radnoj obavezi (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih i drugo).

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove oglasa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti nakon konačnog imenovanja.

 

Prijave sa propratnom dokumentacijom treba u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa na adresu:

 

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla
Franje Ledera br. 1.
75000 Tuzla
Sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem „kurira-spremačice" - NE OTVARATI.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Na osnovu člana 47. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2/02, 13/11.) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv TK, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, br. 02/1-34-15130/16., od 7.6.2016. godine i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 47 sjednice održane dana 15.6.2016. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

1. „Kurir-spremačica",

1 (jedan) izvršilac na puno radno vrijeme, na neodređeno radno vrijeme,

 

Opis poslova:

- Održava čistoću u prostorijama,
- Održava čistoću osnovnih sredstava, opreme i sitnog inventara u prostorijama i depoima,
- Čisti arhivske depoe i arhivsku građu u depoima i knjižni fond u biblioteci,
- Održava čistoću svih pomoćnih prostorija (hodnici, mokri čvorovi i sl),
- Stara se o bezbijednosti i zaštiti prostorija i opreme (otvara i zatvara prozore, gasi svjetla, zaključava prostorije, prijavljuje nastale kvarove u objektima),
- Učestvuje u aktivnostima sređivanja arhivskih depoa, preuzimanju arhivske građe i njenog smještaja u arhivske depoe,
- Obavlja sve kurirske poslove,
- Obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu direktora.

 

Uslovi:

- Stručna sprema: Osnovna škola,
- Stepen stručne spreme: NSS,

 

Posebni uslovi:

- Psihofizički zdrava osoba,

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da je zdravstveno sposoban za poslove na koje se kandiduje, (dostavljaju izabrani kandidati),
4. Da nije osuđivan za krivično djelo,
Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije ili u kategoriju po osnovu radne obaveze dostaviti dokaz o istom.
Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ovjerena fotokopija svjedočanstva/diplome o završenoj školi,
4. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
5. Uvjerenje nadležne općinske službe za pitanja boračko-invalidske zaštite za pripadnike branilaca i članova njihovih porodica, odnosno za kandidate ili članove njihovih porodica za učešće u radnoj obavezi, te odgovarajući dokaz da je kandidat član porodice pripadnika branilaca ili učesnika u radnoj obavezi (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih i drugo).

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove oglasa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti nakon konačnog imenovanja.

 

Prijave sa propratnom dokumentacijom treba u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa na adresu:

 

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla
Franje Ledera br. 1.
75000 Tuzla
Sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem „kurira-spremačice" - NE OTVARATI.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv