J A V N I K O N K U R S ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK broj: 6/97 i 9/15''),člana 7.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-18877/15 od 15.10.2015 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

J A V N I   K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Prihvatilištu na neodređeno vrijeme

 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:


- Učestvuje i radi prijemnu procjenu korisnika,
- radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika u adaptacionom periodu,
- učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svaakog korisnika,
- prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku praavi svoju individualni plan rada sa korisnikom,
- sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
- izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika,
- organizuje grupne edukativne, okupacione aktivnosti i psihosocijalne radionice kao i grupe podrške zavisno od trenutne strukture grupe korisnika,
- pružanje pomoći korisnicima s traumatskim iskustvima u cilju prvenstveno stabilizacije i prerade, te korisnicima sa psihičkim, emocionalnim i drugim problemima,
- zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i izvještava organe starateljstva o razvoju, promjenama djeteta,
- piše izvještaj, opservaciju za svakog korisnika,
- pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
- radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
- učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije,
- vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
- učestvuje u izradi opšteg programa rada prihvatilišta,
- učestvuje u radu Stručnog timua,
- učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
- radi kontinuirano na svom usavršavanju,
- obavlja druge poslove po nalogu direktora,
- za svoj rad odgovoran je direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit
Broj izvršilaca: jedan (1)

2. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Materinskom domu na neodređeno vrijeme

 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:


- Učestvuje u prijemu korisnika u organizacionu jedinicu te kroz istu vrši opservaciju,
- radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika prema Planu zaštite za korisnika,
- učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svakog korisnika,
- prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku pravi svoju individualni plan rada sa korisnikom ukoliko se utvrdi da je kao takav potreban,
- sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
- izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika a prema Planu zaštite
zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i
izvještava organe starateljstva o korisniku,
- piše izvještaje,
- pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
- radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
- učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije ,
- vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
- učestvuje u izradi globalnog programa rada ,
- učestvuje u radu Stručnog tima,
- učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
- radi kontinuirano na svom usavršavanju,
- obavlja druge poslove po nalogu direktora,
- za svoj rad odgovoran je voditelju materinskog doma i direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit.
Broj izvršilaca: jedan (1)

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:


- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radna mjesta pod 1.i 2. kako slijedi:
VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit.

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
d) ovjerena kopija diploma ili uvjerenja o završenom školovanju,
e) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu,
f) ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
g) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, (ne starija od jednog mjeseca),
h) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti kućnu listu i dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
i) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
j) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na pismeni odnosno usmeni dio konkursne procedure koji provodi Komisija.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos - ne otvarati".Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK broj: 6/97 i 9/15''),člana 7.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-18877/15 od 15.10.2015 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

J A V N I   K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Prihvatilištu na neodređeno vrijeme

 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:


- Učestvuje i radi prijemnu procjenu korisnika,
- radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika u adaptacionom periodu,
- učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svaakog korisnika,
- prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku praavi svoju individualni plan rada sa korisnikom,
- sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
- izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika,
- organizuje grupne edukativne, okupacione aktivnosti i psihosocijalne radionice kao i grupe podrške zavisno od trenutne strukture grupe korisnika,
- pružanje pomoći korisnicima s traumatskim iskustvima u cilju prvenstveno stabilizacije i prerade, te korisnicima sa psihičkim, emocionalnim i drugim problemima,
- zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i izvještava organe starateljstva o razvoju, promjenama djeteta,
- piše izvještaj, opservaciju za svakog korisnika,
- pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
- radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
- učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije,
- vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
- učestvuje u izradi opšteg programa rada prihvatilišta,
- učestvuje u radu Stručnog timua,
- učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
- radi kontinuirano na svom usavršavanju,
- obavlja druge poslove po nalogu direktora,
- za svoj rad odgovoran je direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit
Broj izvršilaca: jedan (1)

2. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Materinskom domu na neodređeno vrijeme

 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:


- Učestvuje u prijemu korisnika u organizacionu jedinicu te kroz istu vrši opservaciju,
- radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika prema Planu zaštite za korisnika,
- učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svakog korisnika,
- prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku pravi svoju individualni plan rada sa korisnikom ukoliko se utvrdi da je kao takav potreban,
- sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
- izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika a prema Planu zaštite
zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i
izvještava organe starateljstva o korisniku,
- piše izvještaje,
- pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
- radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
- učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije ,
- vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
- učestvuje u izradi globalnog programa rada ,
- učestvuje u radu Stručnog tima,
- učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
- radi kontinuirano na svom usavršavanju,
- obavlja druge poslove po nalogu direktora,
- za svoj rad odgovoran je voditelju materinskog doma i direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit.
Broj izvršilaca: jedan (1)

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:


- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radna mjesta pod 1.i 2. kako slijedi:
VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
- dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit.

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
d) ovjerena kopija diploma ili uvjerenja o završenom školovanju,
e) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu,
f) ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
g) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, (ne starija od jednog mjeseca),
h) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti kućnu listu i dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
i) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
j) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na pismeni odnosno usmeni dio konkursne procedure koji provodi Komisija.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos - ne otvarati".Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna