Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK broj: 6/97 i 9/15''),člana 7.tačka 16.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-26215-1/15 od 29.12.2015 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. KUHAR – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:


- trebuje živežne namirnice za pripremu dnevnih obroka prema jelovniku i provjerava njihovu ispravnost,
- odgovara za ispravnost, kvalitet i kvantitet obroka,
- prima hljeb, mlijeko i druge mliječne proizvode,
- priprema pojačanu i dijetalnu ishranu prema uputama ljekara pedijatara,
- priprema dodatne obroke prilikom posjeta, svečanosti i u drugim situacijama,
- priprema zimnicu,
- odgovoran je za inventar kuhinje, vodi računa o njegovoj ispravnosti,
- predlaže njegovu zamjenu, dopunu i sl.
- odgovoran je za higijenu inventara i uopšte kuhinjsko- trpezarijskog bloka u Domu,
- trebuje potrošni materijal i potrošna sredstva,
- odgovara za racionalno trošenje el. energije, plina, vode i potrošnog materijala,
- obavezan je da se pridržava higijensko- tehničkih mjera zaštite na radu,
- sarađuje sa odgajateljem u procesu realizacije pripremanja i serviranja jela,
- svakodnevno vodi dnevnik rada,
- radi u smjenama,vikendom u dane vjerskih i državnih praznika,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa kuhinje i direktora,
- za svoj rad odgovoran je šefu kuhinje i direktoru.

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:


- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

- SSS / KV: kuhar
-šest mjeseci radnog iskustva

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju,
d) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu, ,
e) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
f) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
g) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna