Javni oglas za prijem u radni odnos - MEDICINSKA SESTRA

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK broj: 6/97 i 9/15''),člana 7.tačka 12.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-5840/16 od 23.02.2016 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

 

J A V N I   O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

1. MEDICINSKA SESTRA– jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova:


1. Higijensko zdravstvena zaštita djece:
- kupanje, presvlačenje. njega i hranjenje djece na bebi odjelu,
- kupanje djece predškolskog uzrasta 1-2 puta sedmično,
- pregled djece- lična higijena i veš, 1 puta sedmično,
- pregled kose, 2 puta sedmično ,
- higijena ruku, nokti, pranje ruku za obrok svakodnevno,
- vođenje zdravstvenih kartona djece u Domu, ambulantnog protokola, evidencije o vakcinaciji djece,
- zdravstveni pregledi djece-sistematski po potrebi, odvođenje djece ljekaru, zubaru, specijalisti, u bolnicu, podjela terapije,
- higijensko-zdravstveno prosvjećivanje djece,


2. Higijena porodice:
- detaljan uvid u higijenu porodice- 1 puta sedmično,
- dezinfekcija WC-a i kupatila- svakodnevno.


3.Higijena Doma:
- kontrola higijene svih WC-a u objektu, holova,kuhinje, magacinskog prostora,
- saradnja sa inspekcijama i unapređivanje zdravstvenog stanja djece u Domu,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora u objektu.


4.Kontrola kuhinje:
- kontrola prehrambenih artikala- ispravnost i rokovi,
- kontrola pripremljenih obroka,
- učešće u izradi jelovnika,


5.Nabavka lijekova i sanitarnog materijala kao i evidencija o utrošku istog,
- kontinuirani rad na stručnom usavršavanju, učešće u radu stručnih organa Doma,
- kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju,
- radi u smjenama,vikendom,u dane vjerskih i državnih praznika,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
za svoj rad odgovorna je na školskom odjelu koordinatoru i direktoru a na bebi odjelu predškolskom odgajatelju – koordinatoru i direktoru


Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :

Uslovi: SSS – IV, medicinska škola,
- šest mjeseci radnog iskustva
-položen stručni ispit

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju,
d) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu,
e) ovjerene kopija uvjerenja o položenom stručnom ispita,
f) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
g) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
h) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),
i) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK broj: 6/97 i 9/15''),člana 7.tačka 12.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-5840/16 od 23.02.2016 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

 

J A V N I   O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

1. MEDICINSKA SESTRA– jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova:


1. Higijensko zdravstvena zaštita djece:
- kupanje, presvlačenje. njega i hranjenje djece na bebi odjelu,
- kupanje djece predškolskog uzrasta 1-2 puta sedmično,
- pregled djece- lična higijena i veš, 1 puta sedmično,
- pregled kose, 2 puta sedmično ,
- higijena ruku, nokti, pranje ruku za obrok svakodnevno,
- vođenje zdravstvenih kartona djece u Domu, ambulantnog protokola, evidencije o vakcinaciji djece,
- zdravstveni pregledi djece-sistematski po potrebi, odvođenje djece ljekaru, zubaru, specijalisti, u bolnicu, podjela terapije,
- higijensko-zdravstveno prosvjećivanje djece,


2. Higijena porodice:
- detaljan uvid u higijenu porodice- 1 puta sedmično,
- dezinfekcija WC-a i kupatila- svakodnevno.


3.Higijena Doma:
- kontrola higijene svih WC-a u objektu, holova,kuhinje, magacinskog prostora,
- saradnja sa inspekcijama i unapređivanje zdravstvenog stanja djece u Domu,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora u objektu.


4.Kontrola kuhinje:
- kontrola prehrambenih artikala- ispravnost i rokovi,
- kontrola pripremljenih obroka,
- učešće u izradi jelovnika,


5.Nabavka lijekova i sanitarnog materijala kao i evidencija o utrošku istog,
- kontinuirani rad na stručnom usavršavanju, učešće u radu stručnih organa Doma,
- kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju,
- radi u smjenama,vikendom,u dane vjerskih i državnih praznika,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
za svoj rad odgovorna je na školskom odjelu koordinatoru i direktoru a na bebi odjelu predškolskom odgajatelju – koordinatoru i direktoru


Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :

Uslovi: SSS – IV, medicinska škola,
- šest mjeseci radnog iskustva
-položen stručni ispit

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju,
d) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu,
e) ovjerene kopija uvjerenja o položenom stručnom ispita,
f) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
g) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
h) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),
i) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna