Javni oglas za prijem u radni odnos - medicinska sestra

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK", broj: 6/97 i 9/15),člana 7.tačka 12.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-14048/16 od 07.06.2016 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. MEDICINSKA SESTRA– jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja

Opis poslova:
1. Higijensko zdravstvena zaštita djece:
- kupanje, presvlačenje. njega i hranjenje djece na bebi odjelu,
- kupanje djece predškolskog uzrasta 1-2 puta sedmično,
- pregled djece- lična higijena i veš, 1 puta sedmično,
- pregled kose, 2 puta sedmično ,
- higijena ruku, nokti, pranje ruku za obrok svakodnevno,
- vođenje zdravstvenih kartona djece u Domu, ambulantnog protokola, evidencije o vakcinaciji djece,
- zdravstveni pregledi djece-sistematski po potrebi, odvođenje djece ljekaru, zubaru, specijalisti, u bolnicu, podjela terapije,
- higijensko-zdravstveno prosvjećivanje djece,


2. Higijena porodice:
- detaljan uvid u higijenu porodice- 1 puta sedmično,
- dezinfekcija WC-a i kupatila- svakodnevno.


3.Higijena Doma:
- kontrola higijene svih WC-a u objektu, holova,kuhinje, magacinskog prostora,
- saradnja sa inspekcijama i unapređivanje zdravstvenog stanja djece u Domu,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora u objektu.


4.Kontrola kuhinje:
- kontrola prehrambenih artikala- ispravnost i rokovi,
- kontrola pripremljenih obroka,
- učešće u izradi jelovnika,


5.Nabavka lijekova i sanitarnog materijala kao i evidencija o utrošku istog,
- kontinuirani rad na stručnom usavršavanju, učešće u radu stručnih organa Doma,
- kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju,
- radi u smjenama,vikendom,u dane vjerskih i državnih praznika,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
za svoj rad odgovorna je na školskom odjelu koordinatoru i direktoru a na bebi odjelu predškolskom odgajatelju – koordinatoru i direktoru

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :

Uslovi: SSS – IV, medicinska škola,
- šest mjeseci radnog iskustva
-položen stručni ispit

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju,
d) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu u struci,
e) ovjerene kopija uvjerenja o položenom stručnom ispita,
f) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
g) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
h) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),
i) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.gov.ba
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK", broj: 6/97 i 9/15),člana 7.tačka 12.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-14048/16 od 07.06.2016 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

 

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. MEDICINSKA SESTRA– jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja

Opis poslova:
1. Higijensko zdravstvena zaštita djece:
- kupanje, presvlačenje. njega i hranjenje djece na bebi odjelu,
- kupanje djece predškolskog uzrasta 1-2 puta sedmično,
- pregled djece- lična higijena i veš, 1 puta sedmično,
- pregled kose, 2 puta sedmično ,
- higijena ruku, nokti, pranje ruku za obrok svakodnevno,
- vođenje zdravstvenih kartona djece u Domu, ambulantnog protokola, evidencije o vakcinaciji djece,
- zdravstveni pregledi djece-sistematski po potrebi, odvođenje djece ljekaru, zubaru, specijalisti, u bolnicu, podjela terapije,
- higijensko-zdravstveno prosvjećivanje djece,


2. Higijena porodice:
- detaljan uvid u higijenu porodice- 1 puta sedmično,
- dezinfekcija WC-a i kupatila- svakodnevno.


3.Higijena Doma:
- kontrola higijene svih WC-a u objektu, holova,kuhinje, magacinskog prostora,
- saradnja sa inspekcijama i unapređivanje zdravstvenog stanja djece u Domu,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora u objektu.


4.Kontrola kuhinje:
- kontrola prehrambenih artikala- ispravnost i rokovi,
- kontrola pripremljenih obroka,
- učešće u izradi jelovnika,


5.Nabavka lijekova i sanitarnog materijala kao i evidencija o utrošku istog,
- kontinuirani rad na stručnom usavršavanju, učešće u radu stručnih organa Doma,
- kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju,
- radi u smjenama,vikendom,u dane vjerskih i državnih praznika,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
za svoj rad odgovorna je na školskom odjelu koordinatoru i direktoru a na bebi odjelu predškolskom odgajatelju – koordinatoru i direktoru

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :

Uslovi: SSS – IV, medicinska škola,
- šest mjeseci radnog iskustva
-položen stručni ispit

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju,
d) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu u struci,
e) ovjerene kopija uvjerenja o položenom stručnom ispita,
f) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
g) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
h) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),
i) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (ne starija od jednog mjeseca),

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz" i web stranici Vlade TK, www.vladatk.gov.ba
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna