KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK'' broj: 6/97 i 9/15), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-8016 /18 od 15.05.2018 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, raspisuje,

 

K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. Noćni dežurni odgajatelj – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
- Pored poslova koje obavlja odgajatelj, nočni dežurni odgajatelj preuzima brigu i odgovornost za svu djecu Doma u svojoj smjeni,
- odgovornost za fizičko obezbjeđenje objekta,
- vodi računa o zdravstvenom stanju djece, podjeli terapije,
- organizuje prevoz djece do ljekara,
- radi noćne smjene,
- radi u smjenama,vikendom i u dane vjerskih i državnih praznika,
- i druge poslove po nalogu direktora, a u interesu djece i ustanove,

 

Uslovi:

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

- VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, slijedećih smijerova:
- profesor, profesor predškolskog odgoja, socijalni radnik, psiholog, pedagog-psiholog, defektolog i socijalni pedagog.
- jedna godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit

 

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta.
- Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme.
- Potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena i smjera stručne spreme.
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca).
- Ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, (ne starija od jednog mjeseca),

 

Ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti kućnu listu i dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
a) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
b) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca).

 

Prijavu na konkurs i kraću biografiju kandidati su dužni svojeručno potpisati.

 

Traženi dokazi iz konkursa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na pismeni odnosno usmeni dio konkursne procedure koju provodi Komisija.

 

Odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ,,pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.

 

Sa izabranim kandidatom po ovom konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje zaključuje ugovor o radu.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos - ne otvarati".

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„ Oslobođenje" i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.gov.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna