Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (,Službeni list R BiH'' br.6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. i 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH,, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), tačke III. i V. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 4/12 ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe (,, Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 28. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te Odluke Upravnog odbora broj: 278/20 od 24.02.2020. godine, Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljuje:

PONIŠTENJE KONKURSA
za izbor i imenovanje direktora JU dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljen u „Službenim novinama FBiH" broj 4/20 od 17.01.2020. godine i dnevnom listu Oslobođenje također 17.01.2020. godine.

Istom Odlukom broj 278/20 od 24.02.2020. godine Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla raspisuje novi:

KONKURS
za izbor direktora Javne ustanove
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla


1.Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla:

- Organizuje rad i rukovodi radom Doma,
- zastupa i predstavlja Dom,
- predlaže akte koje donosi Upravni odbor
i preduzima mjere za obavljanje djelatnosti Doma,
- izvršava Odluke Upravnog odbora,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,
- odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenika,
- donosi Pravilnik o plaćama i drugim naknadama,
- ovlašćuje lica za obavljanje poslova direktora u slučaju njegove odsutnosti,
- odgovoran je za zakonitost rada ustanove,
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Doma.

Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovno imenovan.


2. Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrećena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX. 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ( ,,Službene novine F BiH,, broj:70/08).


3. Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

- da ima VSS –VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili tećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet društvenog smjera,
- 5 godina radnog iskustva u struci nakon završenog stepena stručne spreme,
- da ima organizacione i druge sposobnosti za rad u Domu,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u Domu,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjereni izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
- da nije direktor druge javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili član školskog odbora u školama čiji je osnivač Tuzlanski kanton.


4. Potrebni dokumenti koje kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontak telefonom dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca),
- diploma ili uvjerenje o diplomiranju,,
- potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci nakon završenog stepena stručne spreme,
- uvjerenje nadležnog općinskog suda da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrećena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, ne starije od tri mjeseca,
- uvjerenje da nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere ( za one koji su radili ili još uvije rade u organima državne službe), ne starije od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, ne starije od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava BiH, ne starija od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,ne starija od 3 mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, ne starija od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Domu, ne starija od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ovjerena izjava da će po konačnom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionoca, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,ne starija od 3 mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije direktor druge javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili član školskog odbora u školama čiji je osnivač Tuzlanski kanton,ne starija od 3 mjeseca,
- program rada ustanove za mandatni period.


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dužan je dostaviti kandidat koji bude konačno imenovan.
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku konačnog izbora uzeće se u obzir slijedeći kriteriji:
- dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti reguliranog organa,
- komunikativna i organizatorska sposobnost,
- minimalno znanje o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa,
- sposobnost, savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.


Prijave sa dokumentacijom ( u zatvorenoj koverti) treba dostaviti u roku od 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa, na adresu: Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11, 75000 Tuzla, sa naznakom: ,, Prijava na konkurs – ne otvarati ,,.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs će biti objavljen u ,,Službenim novinama Federacije BiH,, i dnevnim novinama ,,Oslobođenje,,

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna