RTV TK - Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona
ulica Mije Keroševića 20
75000 Tuzla

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-17058-1/21 od 30/08/2021. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Novinar, dva izvršioca, 12 mjeseci

Opis poslova (Novinar)
Svakodnevno učestvuje u planiranju i realizaciji programskih sadržaja u redakciji u kojoj je angažovan, predlaže teme i vodi značajne direktne prenose i složenije emisije, pruža pomoć mlađim kolegama - pripravnicima, radi po nalogu urednika programa u kojem je angažovan, odgovoran za kvalitet urađenog posla, te poštivanje profesionalnih i zakonskih normi, za svoj rad neposredno odgovara uredniku programa u kojem je angažovan.

Opšti uslovi
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove kako slijedi:
a) da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ili ovjerena kopija lične karte)
b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat)


Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb 1. moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Visoka stručna sprema ili Viša stručna sprema (VSS ili VŠS) - društvenog smjera (dokaz: diploma o stečenoj visokoj/višoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca, original ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Napomena: Za radna mjesta nije predviđen probni rad.
Kandidati su dužni uz prijavu (obavezan PRIJAVNI OBRAZAC), koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih konkursom, u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. Prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice www.rtvtk.ba ili lično u prostorijama JP RTV TK.


Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.


O datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja (pismeni test) i intervjua, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne i blagovremene prijave).

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten.


Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaviještenja o rezultatima konkursa dostaviti Ljekarsko uvjerenje, koje ne smije biti starije od 3 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju.


Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20, Tuzla 75000 uz naznaku:


"PRIJAVA NA JAVNI KONKURS U JP RTV TK D.O.O."

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv