Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-013987/22 od 16/06/2022. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme na period do dvadesetčetiri mjeseca, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Novinar, dva izvršioca, neodređeno vrijeme
2. Kamerman, dva izvršioca, 24 mjeseca


Opis poslova (Novinar)
Svakodnevno učestvuje u planiranju i realizaciji programskih sadržaja u redakciji u kojoj je an-gažovan, predlaže teme i vodi značajne direktne prenose i složenije emisije, pruža pomoć mlađim kolegama - pripravnicima, radi po nalogu urednika programa u kojem je angažovan, odgovoran za kvalitet urađenog posla, te poštivanje profesionalnih i zakonskih normi, za svoj rad neposredno odgovara uredniku programa u kojem je angažovan.


Opis poslova (Kamerman)
Obavlja snimanja i direktne prijenose u studiju i na terenu, (sa i bez reportažnih kola), kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme, vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu, kontroliše kvalitet snimljenog materijala, u slučaju potrebe učestvuje u uređivanju enterijera studija, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opšti uslovi
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove kako slijedi:
a) da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat)


Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb. 1. moraju ispunjavati posebne uslove kako sli-jedi:
a) Visoka stručna sprema ili Viša stručna sprema (VSS ili VŠS) - društvenog smjera (dokaz: diplo-ma o stečenoj visokoj/višoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom is-kustvu izdato od strane poslodavca, original ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 da-na)


Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb. 2. moraju ispunjavati posebne uslove kako sli-jedi:
a) Srednja stručna sprema (SSS) - društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: diploma o stečenoj sred-njoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom is-kustvu izdato od strane poslodavca original ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Napomena: Za radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kandidati su dužni uz prijavu (obavezan PRIJAVNI OBRAZAC), koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih konkur-som, u roku od 8 dana od dana posljednje objave. Prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice www.rtvtk.ba ili lično u prostorijama JP RTV TK.


Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja (pismeni test) i intervjua, kandidati koji ispun-javaju uslove konkursa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne i blagovremene prijave).
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervju, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaviještenja o re-zultatima konkursa dostaviti Ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseca, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju.


Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20, Tuzla 75000 uz naznaku:

"PRIJAVA NA JAVNI KONKURS U JP RTV TK D.O.O."Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv