JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ“ TUZLA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja u članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla broj: 01-19-5653-2015 od 26.11.2015. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla" broj: 11/15), člana 20. Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla broj: 272/12 od 10.04.2012. godine, broj: 547/15 od 30.06.2015. godine i broj: 754/17 od 19.09.2107. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 905/17 od 29.09.2017. godine, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla raspisuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA

 

1. Izbor i imenovanje direktora J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić"

Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka) vrši Upravni odbor Biblioteke na period od četiri godine.

 

2. Opis pozicije direktora Biblioteke:


- organizuje i rukovodi radom Biblioteke,
- zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost
rada Biblioteke,
- predlaže Upravnom odboru mjere radi kojih je Biblioteka osnovana,
- predlaže Upravnom odboru opšte akte Biblioteke i osnove planova rada i razvoja,
- izvršava Odluke Upravnog odbora,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu Biblioteke kao i izvještaj o finansijskom
poslovanju,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Biblioteke.

 

3. Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:


- da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca – dostavlja izabrani kandidat),
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),
- da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: uvjerenje nadležnog općinskog suda - odjeljenje za prekršaje),
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

 

4. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:


- da imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog stepena Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova iz oblasti društvenih nauka (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
- da se odlikuju stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima,
- da nisu imenovani za direktora Biblioteke dva ili više puta (dokaz: ovjerena izjava kandidata ili potvrda izdata od strane Biblioteke)
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nemaju privatni finansijski interes u Biblioteci (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije, a ako jesu kandidati će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

5. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Biblioteke za četvorogodišnji period.


Uz prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog Konkursa, u postupku konačnog imenovanja uzeće se u obzir kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12,8/14, 12/15 i 14/15).


Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.


Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.


Konkurs će biti objavljen u u „Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu „Dnevni avaz".


Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:


Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla
Ulica Mihajla i Živka Crnogorčevića 7
75000 TUZLA
Sa naznakom
(Konkursna komisija „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Biblioteke" – ne otvara se)


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja u članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla broj: 01-19-5653-2015 od 26.11.2015. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla" broj: 11/15), člana 20. Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla broj: 272/12 od 10.04.2012. godine, broj: 547/15 od 30.06.2015. godine i broj: 754/17 od 19.09.2107. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 905/17 od 29.09.2017. godine, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla raspisuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA

 

1. Izbor i imenovanje direktora J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić"

Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka) vrši Upravni odbor Biblioteke na period od četiri godine.

 

2. Opis pozicije direktora Biblioteke:


- organizuje i rukovodi radom Biblioteke,
- zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost
rada Biblioteke,
- predlaže Upravnom odboru mjere radi kojih je Biblioteka osnovana,
- predlaže Upravnom odboru opšte akte Biblioteke i osnove planova rada i razvoja,
- izvršava Odluke Upravnog odbora,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu Biblioteke kao i izvještaj o finansijskom
poslovanju,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Biblioteke.

 

3. Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:


- da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca – dostavlja izabrani kandidat),
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),
- da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: uvjerenje nadležnog općinskog suda - odjeljenje za prekršaje),
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

 

4. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:


- da imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog stepena Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova iz oblasti društvenih nauka (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
- da se odlikuju stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima,
- da nisu imenovani za direktora Biblioteke dva ili više puta (dokaz: ovjerena izjava kandidata ili potvrda izdata od strane Biblioteke)
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nemaju privatni finansijski interes u Biblioteci (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije, a ako jesu kandidati će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
- da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

5. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Biblioteke za četvorogodišnji period.


Uz prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog Konkursa, u postupku konačnog imenovanja uzeće se u obzir kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12,8/14, 12/15 i 14/15).


Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.


Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.


Konkurs će biti objavljen u u „Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu „Dnevni avaz".


Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:


Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla
Ulica Mihajla i Živka Crnogorčevića 7
75000 TUZLA
Sa naznakom
(Konkursna komisija „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Biblioteke" – ne otvara se)


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna