Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Odluka o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potroščke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/21) i broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5952-7/21 od 15.11.2021. godine, Ministar donosi


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata
izdavačke djelatnostiRang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2021. godinu

RANG LISTA KORISNIK A SREDSTAVA SA POZICIJE
„PODRŠKA MLADIMA" ZA 2021. GODINU

I

PROGRAM BROJ 1. „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih"

 

 

Konkurs za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

 


KONKURS

za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

 

 

Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu

Na osnovu člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuju:

 

PRIJEDLOG LISTE
branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinuOdluka o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

Na osnovu člana 14. i člana 23. Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/18 – prečiščeni tekst), člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", broj: 44/12, 23/13, 27/14 i 36/19), Ministarstvo zdravstva donosi

 


O D L U K U

o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

 

 

Preliminarna lista privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove za dodjelu finansijskih sredstava pomoći po Ponovnom javnom pozivu

Na osnovu člana 12. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja – potrošačka jedinica 22010001 broj 02/1-11-21775/21 od 12.10.2021. godine, Komisija za razmatranje pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja imenovanja Rješenjem, broj D-05/1-30-36916/21 od 05.11.2021. godine, sačinjava:

 

PRELIMINARNU LISTA
privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove za dodjelu finansijskih sredstava pomoći po Ponovnom javnom pozivu

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna