Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE VEZANO ZA DODATNE NOVČANE PODRŠKE OBEZBIJEĐENE IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA U 2021.GODINI

Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godine planirano je dodatnih 750.000,00 KM, novčane podrške za ublažavanje posljedica suše u poljoprivredi u 2021. godini, te je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog ovog Ministarstva donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu broj 02/1-11-14505-4/21 od 09.11.2021. godine kojim je za realizaciju Programa planirano ukupno 7.750.000,00 KM.

Ministar poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je donio Pravilnik o dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji ,istim su propisani načini i uslovi koje moraju ispuniti korisnici novčanih podrški.

Uz zahtjev za isplatu novčane podrške za ublažavanje posljedica suše u 2021. godini korisnik,odnosno otkupljivač – prerađivač (muzne krave) dostavlja općinskoj/gradskoj službi kopiju rješenja o ostvarenom pravu na novčanu podršku u 2021. godini po modelu podrške proizvodnji za: proizvodnju kukuruza, proizvodnju krošnjastog voća, proizvodnju jagodičastog voća, muzne krave, proizvodnju pilećeg mesa, proizvodnju konzumnih jaja i košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednica.


Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik, odnosno otkupljivač – prerađivač (muzne krave) dostavlja općinskoj/gradskoj službi u roku od sedam dana od dana donošenja ovog Pravilnika, a najkasnije do 22.11.2021. godine.

Općinska/gradska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 13.12.2021. godine.

Ministarstvo vrši provjeru dostavljenih rješenja i obrazaca i iste dostavlja Ministarstvu finansija na isplatu.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/21), te je ne poziciji 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton došlo do povećanja sredstava u iznosu od 50.000,00 KM. Uzimajući u obzir broj do sada zaprimljenih zahtjeva, kao i traženi iznos sredstava, odlučeno je da sva dodatno odobrena sredstva budu usmjerena na sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture.

S tim u vezi, obavještavamo sve zainteresovane da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. godine, kojom je iznos za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture povećan sa 115.000,00 KM na 165.000,00 KM. Odlukom je također propisano da se podnosiocu zahtjeva za sufinansiranje programa/projekta manifestacija kulture može dodijeliti maksimalno do 10.000,00 KM, dok je do sada bilo propisano da se maksimalno može dodijeliti do 7.000,00 KM, a podnosioci zahtjeva ukoliko žele mogu podnijeti dopunu zahtjeva na korigovanom Obrascu I – Prijavni obrazac za programe/projekte manifestacija kulture.

Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

O B A V I J E S T
o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih,
srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

 

 

U Javnom pozivu za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona, objavljenom dana 05.11.2021. godine, mijenja se tekst u dijelu tačke II Javnog poziva, a koji se odnosi na broj Službenih novina FBiH Zakona o računovodstvu i reviziji u FBIH, tako da umjesto ranijeg broja 83/09 treba da stoji broj Službenih novina FBiH "15/21". Isti tekst izmjene odnosi se i na Operativni priručnik.

Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021. i Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2021. godinu

 

Preliminarna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po ponovljenom javnom pozivu

Na osnovu odredbe člana 25. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/21) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, utvrđuje :

 

PRELIMINARNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA  branilaca i članova njihove porodic
Tuzlanskog 
kantona po ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu
samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica 

 

Javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 


J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta
na području Tuzlanskog kantona


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna