Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona -prečišćen tekst, ("Sl.novine TK", broj: 10/18, Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-11-1697-1/21 od 23. 02. 2021. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana Rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, Komisije 1 za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" br: 09/1-11-14600/21 od 29. 04. 2021. godine, donijela je:

O D L U K U
o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

I

Po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" za povratnike – fizička lica, br: 09/1-04-5963-/21 od 23. 03. 2021. godine, izabrani su sljedeći korisnici:

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu


1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa,
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda...

 

 

Rang lista kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini i Lista kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

Na osnovu člana 19. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-010277/21 od 25.03.2021. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica utvrđuje

 


RANG LISTU

kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini i

LISTA kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

 

 

Konkurs/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 8/21 i 11/21) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 11/20, 8/21 i 11/21) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

 


K O N K U R S / O G L A S

za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika / zaposlenika u osnovnim i srednjim školama
Tuzlanskog kantona 

Prijavni obrasci: 

 

Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja TK utvrđuje

 


KONAČNU LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na
području 
Tuzlanskog kantonaKonkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa (volonterski staž)

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/20) i člana 12. Oduke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-01555-21 od 27.07.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog
kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa
(volonterski staž)


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna