Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


OBAVIJEST

O B A V I J E S T


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavilo je dana 02.06.2021. godine Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima za 2021. godinu, u dnevnom listu „Dnevni avaz", oglasnoj tabli i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Tačkom VI Javnog poziva naznačeno je da Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2021. godine, sa napomenom da ukoliko broj prijava bude prelazio raspoloživi iznos sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da zatvori Javni poziv prije naznačenog roka.

Opširnije...

Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

 


Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove

iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK
fizičkim licima za 2021. godinuRješenje o produženju privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim linijama do 31.01.2022. godine

Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili redova vožnje usled više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu („Službene novine FBiH", br. 19/10) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH", br. 2/98 i 48/99), Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/06-27-769-1/20 od 14.05.2020. godine i Izmjenama i dopunama Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realizovanja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/06-27-769-3/21 od 14.06.2021. godine, Ministar trgovine, turizma i saobrćaja donosiR J E Š E NJ E

o produženju važnosti privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim
linijama

 

Obavještenje o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 5a. stav (2) Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/09 i 65/20), daje slijedeće:

OBAVJEŠTENJE
o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra
na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Gradsko Pravobranilaštvo Grada Tuzla obratio se ovom Ministarstvu dana 29.12.2020. godine tražeći promjenu statusa nekretnina, odnosno prestanak vodnog dobra za parcelu označenu kao k.č. broj: 1501/1 parcelu označenu kao k.č. broj: 1515/7 k.o. TuzlaIV (stari premjer) i parcelu k.č. broj: 226/4 k.o. SP Husino (stari premjer) iz razloga neslaganja upisa i stvaranja preduslova za nastavak postupka na sistemskom ažuriranju podataka o nekretninama katstra i zemljišne knjige (harmonizacija), napominjući da sve navedene parcele na terenu predstavljaju staro napušteno korito rijeke Jale s obzirom na činjenicu da je na lokalitetu navedenih parcela davne 1970. godine izvršena regulacija sadašnjeg korita rijeke Jale.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da je Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, maja 2021. godine, a za koji je nakon izvršenog detaljnog pregleda od strane Službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Tuzla utvrđeno da je urađen u skladu sa Pravilnikom o snimanju detalja ("Službeni list SRBiH", broj: 4/91), objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.


 

 

Obavijest o isplati prve rate stipendija za studente/učenike koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za akademsku 2020/2021 godinu

O B A V I J E S Tdana 24.06.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja ja izdalo nalog Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za isplatu prve rate stipendija za studente koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za akademsku 2020/2021 godinu. U ponedeljak 28.06.2021. godine, sredstva za stipendije su uplaćena i nalaze se na računima korisnika stipendija.

Nalog za isplatu prve rate stipendija za učenike koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za školsku 2020/2021 godinu, nije izdat obzirom da nadležne gradske i općinske službe za boračko invalidsku zaštitu nisu izvršile povrat potpisanih ugovora.

Po prijemu navedenih ugovora, izdat će se nalog i za isplatu stipendija za učenike za školsku 2020/2021 godinu, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Liste za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 17. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom oglasu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, ističe


Listu kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani


Na osnovu odredbe člana 17. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom oglasu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, ističe

Rang lista

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna