Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Pojašnjenje u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja objavljenim 13.08.2021. godine

Zbog određenog broja upita nakon objavljenog Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja dajemo sljedeće pojašnjenje:


Samostalni taksi prijevoznici (fizička lica koja vrše taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona) prilikom predavanja dokumentacije uz Prijavu, ne moraju predavati Listu osiguranih lica za obveznika (Spisak uposlenih) koju izdaje Porezna uprava FBiH, a koja je navedena pod tačkom 8 u Prijavi.

Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 12. Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:16/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

 

Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koji se nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godine, u cilju dodjele nepovatnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz ovog Javnog poziva namjenjena su za podršku nedovoljno razvijenim nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinice lokalne samouprave za finansiranje isključivo razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

• proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća,

• saobraćajne infrastrukture,

• obrazovanja,

• zdravstva,

• sporta i kulture,

• poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,

• izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture,

• razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta,

• i za druge značajne projekte podrške lokalnom razvoju.


PRILOZI:

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja

Na osnovu člana 7. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja – potrošačka jedinica 22010001, broj 02/1-11-16268/21 od 12.08.2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja

(Predmet)

Ovim javnim pozivom vrši se raspodjela finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19, planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 800.000,00 KM (slovima: osamstotinahiljada konvertibilnih maraka), potrošačka jedinica 22010001 - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ekonomski kod 614500 – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Privredni subjekt iz oblasti saobraćaja u smislu ovog javnog poziva je pravno lice, odnosno privredno društvo, kao i fizičko lice, odnosno samostalni poduzetnik, koji obavlja djelatnost javnog linijskog i/ili vanlinijskog prijevoza putnika (autobuskog prijevoza putnika), pružanja usluga autobuskih stanica i taksi prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja riže

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II dio B) Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja riže u količini 32.233 kg


Poštovani,

U ime Kantonalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga skladištenja i zanavljanja 32.233 kg riže.


Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovorao uslugama iz Aneksa II dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 66/16).


OPŠTI PODACI

Kantonalna direkcija robnih rezervi, ul. Mije Keroševića 20, Tuzla
ID broj: 4209419950018
Tel: 035/266-337
Fax: 035/266-339
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kontakt osoba: Elsada Tinjić


Predmet nabavke su usluge skladištenja i zanavljanja 32.233 kg riže.


JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja...

 

Preliminarne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona


Na osnovu odredbe člana 25. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/21), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ističe:


Na osnovu odredbe člana 25. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/21) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, utvrđuje

  

ODBAČENI KAO NEKOMPLETNI ILI ODBIJENI KAO NEOSNOVANI

 

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 36. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06.2017. godine, 02/6-05- 7599/18 od 15.03. 2018. godine i 02/6-04-01536/21 od 22.07.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, objavljuje


Interni oglas
za popunu upražnjenog radnog mjesta Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa1. Naziv radnog mjesta:
„ Sekretar Ureda" ,1 izvršilac, na neodređeno vrijeme


2. Opis poslova:
- neposredno rukovodi Uredom,
- zastupa, predstavlja i organizira vršenje poslova iz djelokruga Ureda,
- donosi pojedinačne i opće akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti stručne službe,
- odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom,
- donosi rješenja o pojedinačnim pravima i dužnostima službenika i namještenika u Uredu na osnovu Zakona i drugih propisa općih akata,
- priprema Izvještaje, Informacije i druge analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka i iste dostavlja Uredu Vlade kao materijal za sjednicu Vlade,
- odgovoran je za rad Ureda, racionalno i zakonito korištenje finansijskih i materijalnih sredstava,
- vrši druge poslove koje mu povjeri Vlada ili premijer...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna