Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


KONAČNA LISTA REDOSLIJEDA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012./2013.GODINU

Na osnovu odredbe clana 12. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i ucenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12), Ministar za boracka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

Opširnije...

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PROGRAM SUBVENCIONISANJA REDOVNE KAMATE NA KREDITE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PODUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012 GODINU

Program subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012 godinu ( u daljem tekstu Program) donesen je na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 2. Stav. 1. tačka 2. Ugovora o komisionim poslovima broj:0771-14-20064/11 od 29. 09. 2011. godine zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Javni poziv za odabir kandidata za subvencioniranje redovne kamate na kredite u skladu sa Programom je bio otvoren dva mjeseca od 21.09.2012. do 21.11.2012. godine.

Opširnije...

POSLIJE ŽALBI - KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PO KONKURSU ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SEKRETARA U RADNI ODNOS U ODNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA OD 07.08.2012.GODINE

Konkurs za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine i Ispravke Konkursa od 15.08.2012.godine - Konkurs sa ispravkom zatvoren: 23.08.2012.godine.
Poslije žalbi - Konačna rang lista kandidata po konkursu za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine

Opširnije...

VLADA TUZLANSKOG KANTONA:

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12 i 13/12), na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i:

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 - Mediji za 2012. godinu

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog antona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12 i 13/12) i članom 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/12), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i:

Obavještavamo sve zainteresovane podnosioce prijava koji nisu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih da dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu mogu preuzeti svakim radnim danom u narednih 15 dana u vremenu od 15:00 – 16:00 sati u zgradi Vlade Kantona, V sprat - kancelarija broj 50.

 Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna