Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA ČIJA JE DJELATNOST USMJERENA NA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE OKOLIŠA

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/13 i 11/13) i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Opširnije...

JAVNA LICITACIJA O PONOVLJENOJ PRODAJI SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-984/13 od 18.01.2013. godine kao i Odluke Vlade o početnoj cijeni dotrajalih starih vozila broj: 02/1-05-15059/13 od 22.07.2013. godine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU
o ponovljenoj prodaji službenih motornih vozila

Opširnije...

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM VOLONTERA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA I KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i Odluke o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 05.08.2013. godine, raspisuje se:

 

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

za prijem volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i

Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA I KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05, 22/06, 63/10 i 7/13) i Odluke o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 05.08.2013. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prijem volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

i Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE "PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA"

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 3 i 4 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije

''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13) i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog
staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15