SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Programom rada Vlade TK-a i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu, šumarski inspektori će u periodu od 01.10.- 31.12.2013. godine vršiti pojačani inspekcijski nadzor u dijelu kontrole bespravne sječe i nelegalnog prometovanja šumskih drvnih sortimenata.


S obzirom da se prometovanje i transport uglavnom vrši u poslijepodnevnim, večernjim i jutarnjim satima, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će, u sarandji sa pripadnicima MUP-a TK-a i predstavnicima JP "ŠumeTK" DD Kladanj, vršiti cjelodnevne kontrole bespravnog prometa i bespravnih sječa drveta na području TK.
Svi subjekti nadzora koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja bit će sankcionisani u skladu sa Zakonom o šumama („Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 09/12).
Predviđene kazne za izvršenu bespravnu sječu, za pravna lica, prema čl.56. navedenog Zakona, iznose 5.000,00 – 15.000,00 KM, a za odgovorno lice 1.000,00 – 3.000,00 KM.
Za bespravan promet drveta, za pravna lica je, prema čl.58. Zakona, predviđena kazna u iznosu od 3.000,00 – 9.000,00 KM, a za odgovorno lice 500,00 – 1.500,00 KM.
Prema čl.59. Zakona o šumama, kazna za bespravnu sječu i bespravno prometovanje šumskih drvnih sortimenata, za fizička lica iznosi 500,00 – 1.500,00 KM.

Svim subjektima nadzora koji budu zatečeni u bespravnoj sječi i bespravnom prometovanju izreći će se zaštitna mjera privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj i isti će biti deponovati na unaprijed određene lokacije.
Iz tog razloga pozivamo sve subjekte nazora sa prostora Tuzlanskog kantona da svoje poslovanje usklade sa gore pomenutim Zakonom, kako bi izbjegli sve eventualne neugodnosti kao i nepotrebne novčane izdatke.

Nakon ovog saopštenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a će na terenu djelovati isključivo represivno.

DIREKTOR

mr.sc. Besim Duraković, dipl.oec.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna