Poštovanje, student sam Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1990 godište, u sedmom sam mjesecu trudnoce tj. termin poroda mi je u aprilu, muž se vodi kao raseljeno lice sa područja Srebrenice,zaposlen je u BH Sigurnost Securty sa platom od 370 KM, zanima me d

Vaše ime i prezime: Lejla Osmanović
Vaše pitanje: Poštovanje, student sam Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1990 godište, u sedmom sam mjesecu trudnoce tj. termin poroda mi je u aprilu, muž se vodi kao raseljeno lice sa područja Srebrenice,zaposlen je u BH Sigurnost Securty sa platom od 370 KM, zanima me da li mi ostvarujemo pravo za porodiljsko i naknadu za dijete ?

 

Hvala unaprijed.

 

Odgovor:

Poštovana,

Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst ("Sl.novine TK-a" broj: 5/12,
7/14 i 11/15) propisano je da o pravima utvrđenim Federalnim i navedenim zakonom u prvom stepenu rješava mjesno nadležni centar za socijalni rad, te Vas upućujemo da se obratite istom. U Vašem slučaju to je Centar za socjalni rad Tuzla ukoliko imate prebivalište na području Grada Tuzla.
Budući da u svom upitu navodite da ste student, odnosno da niste zaposleni i da Vam je termin poroda u aprilu, zahtjev za ostvarivanje određenog prava sa potrebnom dokumentacijom možete podnijeti tek nakon porođaja.
Prava iz citiranog Zakona na koja biste eventualno imali pravo, ukoliko ispunjavate zakonske uslove za ostvarivanje istog, su pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, dječiji dodatak ili neko drugo pravo u skladu sa citiranim Zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv