Kako se za ovu godinu računa porodiljska naknada za zaposlene majke u TK?

Vaše ime i prezime: Adisone

Vaše pitanje: Poštovani, molim Vas za informaciju kako se za ovu godinu racuna porodiljska naknada za zaposlene majke u TK? Kolika bi bila porodiljska naknada za placu 1500,00 KM? Zahvaljujem unaprijed!

 

Odgovor:

Poštovana,

Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst („Sl.novine TK-a" broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16) propisano je da se naknada plaće utvrđuje u iznosu od 90% ostvarene prosječne plaće korisnika u periodu od šest mjeseci prije stupanja na porodiljsko odsustvo, ili u iznosu od 55% prosječne plaće (TK iz prethodne godine) ostvarene u istom periodu ako je to za korisnika povoljnije, s tim što naknada plaće ne može biti veća od prosječne plaće (TK iz prethodne godine).
Naknadu plaće obračunava i isplaćuje korisniku iz svojih sredstava poslodavac kod kojeg je korisnik naknade u radnom odnosu a u skladu sa rješenjem centra za socijalni rad u sklopu redovnih isplata plaća. Na iznos naknade plaće uplaćuju se i propisani doprinosi i porezi u skladu sa zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv