Kakve vrste firme se uopce mogu otvoriti u Bosni (obrt, d.o.o. poduzece, jednostavno poduzece...)?

Vaše ime i prezime: Selmir

Vaše pitanje:
1. Kakve vrste firme se uopce mogu otvoriti u Bosni (obrt, d.o.o. poduzece, jednostavno poduzece...)
2. Da li firma mora imati zaposlene?
3. Da li firma mora imati minimalne tehnice uvjete ako se bavi samo internet prodajom?
4. Da li postoji fito agencija u Bosni koja analizira uzorke, odnosno odobrava uvoz i registraciju Organskog Gnojiva.
5. Da li postoji carina na uvoz organskih gnojiva ( navodno je ukinuta prije 6 mjeseci)

 

Poštovani,
Ovim putem dostavljamo Vam odgovore na pitanja koja ste nam uputili putem e-maila:
1.Privredni subjekti se mogu osnovati kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH ("Službene novine FBiH" broj:8/15 i 75/21), Zakonom o registraciji poslovnih subjekata FBiH ("Službene novine FBiH" broj:27/05,68/05,43/09,63/14 i 85/21) i Zakonom o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj:26/16,89/18 i 23/20) i kao obrti u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH ("Službene novine FBiH" broj:75/21).
Oblici privrednih društava su:
- Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću
- Komanditno društvo
- Dioničko društvo i
- Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o.) se osniva zaključivanjem ugovora između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba. Članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća. Komanditno društvo (k.d.) se osniva ugovorom između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba. Najmanje jedan partner ima potpunu odgovornost (uključujući privatno vlasništvo) i najmanje jedan partner ima ograničenu odgovornost koja se ograničava vrijednošću njegovog udjela u tom preduzeću. Dioničko društvo (d.d.) se osniva ugovorom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih ili pravnih osoba-dioničara s početnim kapitalom podijeljenim na dionice. Društvo sa neograničenom odgovornošću (d.o.o.) se osniva donošenjem akta o osnivanju ili ugovorom između jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u uloge.
Osnivanje privrednog društva u Federaciji BiH se provodi u 7 koraka:
1.Priprema i sastavljanje osnivačkog akta
2.Uplata osnivačkog uloga
3.Registracija kod mjerodavnog općinskog/osnovnog suda
4.Izrada pečata
5.Otvaranje žiro računa u poslovnoj banci
6. Prijavljivanje preduzeća i zaposlenih u poreznu upravu
7.Izjava osnivača o ispunjavanju svih uslova za počinjanje aktivnosti

U skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH obrti se mogu osnovati kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje. Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i nema već zasnovan radni odnos, može obavljati obrt kao osnovno zanimanje. Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i ima zasnovan radni odnos, može obavljati obrt kao dopunsko zanimanje, isključivo samostalnim radom i to najduže 20 sati sedmično. Fizičko lice koje ispunjava opšte uslove i ima zasnovan radni odnos ili je ostvarilo pravo na penziju, može obavljati obrt kao dodatno zanimanje isključivo putem voditelja obrta, koji mora biti u radnom odnosu kod vlasnika obrta i ispunjavati opšte i posebne uslove za obavljanje obrta.
Obrt može biti registrovan i kao srodna djelatnost, domaća radinost i stari i tradicionalni zanat.

2. Privredno društvo u FBiH ne može biti osnovano i raditi bez ijednog zaposlenog radnika. U FBiH direktor mora biti socijalno i zdravstveno osiguran u privrednom društvu u kojem obavlja djelatnost, odnosno zaposlen na neodređeno vrijeme. Privredni subjekat u FBiH koji nema bar jednu zaposlenu osobu ne može biti osnovan.

3. Kada je riječ o firmama koje se bave internet prodajom obzirom da se radi o djelatnosti trgovine potrebno je uskladiti poslovanje sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača te ispuniti minimalno tehničke uvjete. Obzirom da se radi o djelatnostu trgovine odgovor na navedeno pitanje o potrebi ispunjavanja minimalno tehničkih uslova može dati resorno Ministarstvo.
Kontakt e-mail Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odgovore na pitanja 4) oko uvoza i registracije organskog gnojiva i 5) carina na uvoz organskog gnojiva, obzirom da se radi o oblasti poljoprivrede, može dati resorno Ministarstvo.
Kontakt e-mail Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


S poštovanjem,
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15