ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA MINISTARSTVA


Unutrašnja organizacija Ministarstva se zasniva na grupisanju istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva.
Poslovi iz nadležnosti Ministarstva, za koje je potreban određeni stepen samostalnosti u organizovanju i rukovođenju, izvršavaju se u dvije osnovne organizacione jedinice i to:

 • ODJELJENJU ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU i
 • ODJELJENJU ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Određene poslove u Ministarstvu, koji su organizaciono i rukovodno direktno vezani za ministra pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona odnosno sekretara Ministarstva, obavljaju samostalni izvršioci izvan organizacionih jedinica.
Za obavljanje pojednih složenijih poslova, koji zahtijevaju rad rukovodećih i drugih službenika, odnosno stručnjaka različitih profila, u Ministarstvu se formiraju stalne ili povremene komisije, radne grupe i druga radna tijela u skladu sa posebnim propisima i Pravilnikom.


ODJELJENJE ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU


U djelokrug Odjeljenja za pravosuđe i upravu spada: upravno rješavanje, upravno-nadzorni, normativno-pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu, te predlaganje i preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa zakonom;
 • praćenje obavljanja poslove sudske uprave i preduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje rada te uprave;
 • ostvarivanje saradnje sa Kantonalnim sudom u Tuzli i općinskim sudovima na području Kantona u vezi sa pritužbama na rad sudova koje primi Ministarstvo, a koje se odnose na sudsku upravu;
 • ostvarivanje saradnje sa pravosudnim i drugim organima za koje je Ministarstvo resorno nadležno, radi unapređenja organizacije i poslovanja istih;
 • prikupljanje statističkih podataka o radu sudova;
 • vršenje kontrole rada sudova u skladu sa zakonom;
 • praćenje primjene propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka kantonalnih i federalnih sudova;
 • stvaranje pretpostavki i izvršavanje alternativne krivične sankcije sankcije - rada za opće dobro na slobodi u Kantonu, kao i izvršavanje određenih mjera sigurnosti izrečenih učiniocima krivičnih djela, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • uspostavljanje sistema kantonalne uprave, organiziranje i način rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona;
 • praćenje rada kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, preduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasniji rad tih organa i organizacija;
 • praćenje primjene propisa o općem i posebnim upravnim postupcima, kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, te sačinjavanje odgovarajućih analiza, informacija i izvještaja u vezi s tim;
 • praćenje i razmatranje pitanja u vezi sa izgradnjom sistema uprave i lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu, te davanje mišljenja i prijedloga o tim pitanjima;
 • praćenje organizacije i rada općinskih službi za upravu koje izvršavaju prenesene poslove iz nadležnosti Kantona;
 • prikupljanje podataka i informacija potrebnih za praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblastima iz djelokruga Odjeljenja, izradu odgovarajućih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u tim oblastima s prijedlogom mjera radi poboljšanja stanja i prevazilaženja uočenih problema;
 • obavljanje notarske službe na području Kantona u dijelu poslova iz nadležnosti Ministarstva;
 • izradu nacrta i prijedloga zakona odnosno provedbenih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i općih akata, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
 • davanje stručnih mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa, u skladu sa propisima;
 • provođenje postupka i registraciju udruženja čije je područje djelovanja na području Kantona;
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje o ostalim upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na obligacione i dužničko-povjerilačke odnose, izuzev onih koji spadaju u djelokrug Odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove, kao i praćenje realizacije tih ugovora i akata;
 • izradu pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 • vođenje propisanih službenih evidencija;
 • prikupljanje i objedinjavanje podataka potrebnih za izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Odjeljenja;
 • vršenje nadzora nad zakonitošću rada Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona u izvršavanju odgojne mjere - disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike, izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela;
 • inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti pravosuđa i uprave, kao i drugih oblasti po principu opće nadležnosti.

 

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE


U djelokrug Odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove spadaju: studijsko-analitički i stručno operativni poslovi koji se odnose na:

 • izradu i izvršavanje budžeta Kantona u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo i budžetske korisnike za koje je resorno zaduženo Ministarstvo;
 • izradu nacrta finansijskih planova i programa svih namjena i njihovo praćenje za Ministarstvo i budžetske korisnike;
 • davanje stručnih uputa radi pravilnog rada budžetskih korisnika;
 • praćenje izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva po pozicijama za budžetske korisnike;
 • provjeravanje ispravnosti dokumenata za bezgotovinsko plaćanje budžetskih korisnika u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta;
 • godišnji popis imovine (inventura) Ministarstva i po potrebi učestvovanje u tim aktivnostima kod budžetskih korisnika i u radu centralne popisne komisije za kantonalne organe;
 • obavljanje poslova vezanih za popis iz područja računovodstva, izradu polugodišnjeg izvještaja i glavnih finansijskih izvještaja;
 • provođenje pravovremenog i zakonitog knjiženja svih poslovnih događaja;
 • brigu o rokovima plaćanja svih obaveza;
 • izradu pregleda po vrstama troškova u skladu sa zakonskim propisima;
 • praćenje primjene propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada;
 • vršenje kontrole unesenih transakcija u glavnu knjigu trezora svih računovodstvenih podataka vezanih za kontrolu i unos obrazaca u pomoćnu knjigu;
 • saradnju sa Trezorom Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona;
 • izradu ugovora i drugih akata kojima se u skladu sa zakonom i drugim propisima, regulišu odnosi Ministarstva sa drugim pravnim i fizičkim licima vezano za nabavku roba i usluga;
 • obavljanje pojedinih procedura javnih nabavki za Ministarstvo koje ne vrši Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa;
 • prikupljanje i obrada podataka i na osnovu tih podataka izrada informacija, izvještaja, analiza i drugih materijala iz djelokruga Odjeljenja;
 • vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija iz djelokruga Odjeljenja;
 • vršenje finansijske kontrole rada budžetskih korisnika;
 • obavljanje i drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa propisima ili po potrebi, po nalogu ministra odnosno sekretara Ministarstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv