Prijava

Održane sjednice - Da biste pristupili sadržaju, materijalima koji su razmatrani i usvojeni na održanim sjednicama Vlade Tuzlanskog kantona, potrebno je da kreirate korisnički nalog i aktivirate isti putem email-a, nakon čega možete pristupiti http://vladatk.kim.ba/press-vlade-tk koristeći korisničko ime i lozinku koje ste unijeli prilikom registracije.

18. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
18. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se
održati u utorak 19.06.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Šume Tuzlanskog kantona"

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

4. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured Premijera

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19 godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu vlastitih prihoda u iznosu od 400,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, ponovnom raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Javnu ustanovu Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna