Prijava

Održane sjednice - Da biste pristupili sadržaju, materijalima koji su razmatrani i usvojeni na održanim sjednicama Vlade Tuzlanskog kantona, potrebno je da kreirate korisnički nalog i aktivirate isti putem email-a, nakon čega možete pristupiti http://vladatk.kim.ba/press-vlade-tk koristeći korisničko ime i lozinku koje ste unijeli prilikom registracije.

Saziv 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
11. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.10.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. i 7. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2019. godine;

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Narodno pozorište Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva finansija na JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" za 2019. godinu;

Obrađivač: Ured premijera


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Mediji;

Obrađivač: Ured premijera


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva – za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa na Sporazum o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


15. Razmatranje teksta Inicijative za putnu deblokadu Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona (izgradnja dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj - granica Tuzlanskog kantona);

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade.

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec septembar 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec septembar 2019. godine
Obrađivač: Ministarstvo finansija


18. Kadrovska pitanja.


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzla za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama, iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Zahtjeva za dodjelu sredstava Federacije za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće usljed poplava, na području Grada Tuzla;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine oko održavanja vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići;

Obrađivač: Premijer Kantona

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna