VODIČ KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE VLADA TUZLANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01 i 48/11) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, objavljuje


V O D I Č
KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE
VLADA TUZLANSKOG KANTONA


I. PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA


Pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Vlade Tuzlanskog kantona ima svako pravno i fizičko lice.

Vlada Tuzlanskog kantona će saopćiti informacije koje su pod njenom kontrolom u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama i propisanom, odnosno ustanovljenom procedurom.


II. OGRANIČENJE PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti samo na način i pod uslovima propisanim Zakonom.


III. UTVRĐIVANJE IZUZETAKA

Vlada Tuzlanskog kantona, kao organ izvršne vlasti će utvrditi izuzetom od saopćavanja onu informaciju koja je u suprotnosti sa interesima i okolnostima propisanim u Zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinog slučaja, a naročito:

a) ako utvrdi izuzetak u smislu člana 6.7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01), za cijelu ili dio informacije, i
b) ako utvrdi, nakon objavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9. prethodno navedenog Zakona, da saopštavanje nije u javnom interesu.


IV. ISPITIVANJE JAVNOG INTERESA

1. Vlada Tuzlanskog kantona će obavezno provesti ispitivanje javnog interesa u skladu sa članom 9. Zakona o slobodi pristupa informacijama.
2. Prilikom ispitivanja javnog interesa Vlada će uzeti u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije zasnovane na elementima u odnosu na koje bi se moglo cijeniti hoće li biti povrijedjena lična privatnost trećeg lica, legitimni ciljevi FBiH i povjerljivi komercijalni podaci trećih lica.
3. Vlada će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetak utvrđen u skladu sa članom 6.7. i 8. citiranog Zakona ako je to opravdano javnim interesom.
4. Ako se utvrdi da je saopštavanje tražene informacije( koja je utvrđena kao izuzetak u smislu člana 6. 7. i 8. citiranog zakona) u javnom interesu Vlada će rješenjem obavijestiti treću stranu da će joj informaciju saopštiti po isteku roka od 15 dana od prijema tog rješenja, u skladu sa članom 9. tačka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, protiv kojega se može izjaviti žalba u daljem roku od 8 dana od prijema istog, organu nadležnom za odlučivanje po žalbi.
Pored prava na izjavljivanje žalbe korisnik informacije iz rješenja ima pravo da se obrati instituciji ombudsmena FBiH.
5. Ako je dio informacije utvrdjen kao izuzetak, Vlada izdvaja taj dio i saopćava ostatak informacije, osim ako usljed ovog izdvajanja, informacija nije postala nerazumljiva.

V. POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Zahtjev u pismenoj formi (čiji je sadržaj obuhvaćen ovim vodičem) podnosi se Vladi Tuzlanskog kantona, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.
2. Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davatelj informacije (Vlada) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.
3. Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta.
4. Zahtjev se predaje preko centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, Tuzla, Ul. Slatina 2.
5. Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, isti pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice, na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
6. Ako zahtjev podnese fizičko lice na koju se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.
7. Službenik Vlade Tuzlanskog kantona za informiranje koji obrađuje upućene zahtjeve je Begić Mensur.


VI. NEMOGUĆNOST POSTUPANJA U SKLADU SA ZAHTJEVOM

1. Ako Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nepostojanja prethodno navedenih formalnih uvjeta, propisanih u članu 11. stav 2. i 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama, Vlada će najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema ovog zahtjeva rješenjem obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti obradjen iz istaknutih razloga.
2. Protiv rješenja iz prethodne tačke može se izjaviti žalba organu nadležnom za njeno razmatranje sa troškovima i pravom obraćanja Instituciji ombudsmena u Federaciji BiH.


VII. POSTUPANJE NAKON PRIJEMA ZAHTJEVA

1. Nakon što Vlada razmotri zahtjev i odobri pristup informaciji, u cjelosti ili djelimično, donijet će rješenje, te isto dostaviti podnosiocu zahtjeva.
2. Navedeno rješenje sadrži:

- obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Vlade,
- obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja informacije, s tim da se informacija omogućava nakon izvršene uplate,
- prilog kopije tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

3. Ako Vlada odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, donijet će rješenje kojim će obavjestiti podnosioca zahtjeva.

Navedeno rješenje sadrži:

- zakonski razlog za izuzeće tražene informacije,
- pouku o pravu na žalbu, uz troškove, kao i pravo obraćanja Instituciji ombudsmena.

4. Rješenje se dostavlja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, a isti se rok može produžiti o čemu podnosioc zahtjeva mora biti obaviješten na pogodan način.

5. Po zahtjevima za pristup informacijama rješavat će komisija koju će u tu svrhu
formirati Vlada Tuzlanskog kantona.
Po žalbama na rješenja komisije iz prethodnog stava odlučivat će Vlada Kantona.


VIII. TROŠKOVI UMNOŽAVANJA

1. Vlada ne naplaćuje taksu ili naknadu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu ovog Zakona.
2. Cijena se podnosiocu zahtjeva odredjuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu sa Uputstvom kojeg je donio Federalni ministar pravde.
3. Podnosioc zahtjeva za svaku stranicu zahtjevane informacije, neplaća ništa za prvih10 stranica standardne veličine, te 0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica.
4. 5,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.
5. Vlada će odrediti službenika koji će primati uplate za troškove iz tačaka 3. i 4. i o tome izdati odgovarajuću priznanicu i voditi odgovarajuću evidenciju.


PREMIJER KANTONA 
Sead Čaušević


OVAJ VODIČ NALAZI SE U UREDU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA, KOD BEGIĆ MANSURA KOJI JE UJEDNO OVLAŠĆENA OSOBA ZA INFORMIRANJE.

Kontakt telefon: 287-020 ,fax 280-094 , e-mail adresa:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


BROJ RAČUNA: 1321000256000080
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1201001
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA: 094
OTVOREN KOD NLB D.D. TUZLA


Broj: 02/1-05-27580/13

Tuzla, 23.12.2013.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv