Saziv 80. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
80. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 12.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadleznosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrsti školske spreme neophodne za obavljanje poslova direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrsti školske spreme neophodne za obavljanje poslova direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", i to;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. Razmatranje Informacije o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa novčanih podrški i ruralnom razvoju u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za maj 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za maj 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Islamskoj zajednici BiH – Medžlis islamske zajednice Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2017./2018. godinu na Odjeljenje Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti JU OŠ "Banovići Selo" Banovići na raspolaganje nepokretnom imovinom škole;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Univerzitet u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Sapna" Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III);
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa ustupanjem službenog motornog vozila Turističke zajednice Uredu premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Premijer Kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna