Saziv 84. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A

84. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 10.07.2017.

godine sa početkom u 11,30 sati u sali za sjednice

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 81. redovne, 44. i 45. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Mišljenja u vezi Inicijative Općinskog vijeća Srebrenik za izmjene i dopune Zakona o vodama i pratećih podzakonskih propisa;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj PD "Muška voda" d.o.o. Kladanj i naplatu neizmirenog duga;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj PD "Majevički studenac" d.o.o. Donja Obodnica, Grad Tuzla i naplatu neizmirenog duga;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva vodnih naknada" na ime glavnica kreditora UniCredit Bank Austrija AG u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" na ime marže kreditora UniCredit Bank Austrija AG u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji proljetne sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Mediji;

Obrađivač: Ured premijera

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnog sredstva u trajno vlasništvo;

Obrađivač: Ured premijera

 

9. Razmatranje Mišljenja na prijedlog projekta "Informisano upravljanje mobilnosti radne snage u Jugoistočnoj Evropi zasnovano na vještinama (BISKIM)";

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. Razmatranje Mišljenja po zahtjevu za tumačenje odredaba Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava i to:

- Ministarstvu pravosuđa i uprave

- Kantonalnom sudu u Tuzli

- Općinskom sudu u Lukavacu

- Općinskom sudu u Živinicama

- Općinskom sudu u Banovićima

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju ceste od značaja za Tuzlanski kanton;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

13. a) Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje;

b) Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za srednje škole;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansiranje i računovodstvo "FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2017/18. godini;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisija za provođenje studijskih programa "Menadžment i liderstvo I, II i III ciklusa studija" i Aeronautika kao i Inženjerstvo u oblasti odbrane" na Američkom univerzitetu u BiH;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Pravila Specijalne biblioteke "Behram - beg" u Tuzli;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Osnovna škola "Kiseljak" Tuzla ( 4 odluke);

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju matematičara Kantona Sarajevo;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Edhemu Isiću;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Društvu fizičara u F BiH Sarajevo;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije ""Tekuća rezerva";

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec juni 2017. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec juni 2017. godine;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji:

- Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;

- Kantonalne uprave za civilnu zaštitu;

- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Ministarstvo pravosuđa i uprave

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja; KUCZ, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna