Saziv 85. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
85. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će održati u utorak 18.07.2017. godine sa
početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 82. i 83. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrsti školske spreme neophodne za obavljanje poslova direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
Obrađivač: Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla

 

3. Razmatranje Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period april – juni 2017. godine;
Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o javno - privatnom partnerstvu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

5. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks V Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti sa JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. Razmatranje Mišljenja u vezi sa Zaključkom Općinskog vijeća Srebrenik za izmjenu Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odbravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to;
- Općini Živinice – 2 projekta
- Općini Gradačac – 2 projekta
- Općini Lukavac – 1 projekat
- Općini Gračanica – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odbravanju sredstava planiranih Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, i to;
- Općini Gradačac
- Općini Gračanica
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za KUD "Osman Alibašić" Mala Brijesnica, Doboj Istok;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini o broju i strukturi studenata za upis na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13. Razmatranje Izjašnjenja na Sporazum o međusobnoj saradnji između Zeničko – dobojskog i Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Sapna na ime finansiranja projekta iz oblasti zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

17. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2017. godinu
Obrađivač: Ured premijera

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji:
- Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
- Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona
- Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice
- Ministarstva unutrašnjih poslova
- Ministarstva za boračka pitanja
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Pedagoški zavod TK,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite oklice, Ministarstvo
unutrašnjih poslova, Ministarstvo za boračka pitanja

 

20. Kadrovska pitanja

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna