Saziv 91. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

  

S A Z I V A

91. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak 07.09.2017. godine
sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 
Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2017. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


2. Razmatranje Informacije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom za povećanje izdvajanja iz sredstava doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Federalni fond solidarnosti;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustupanju službenih prostorija na korištenje;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih škola za period septembar – decembar školske 2017/18. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" za 2017. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" za sufinansiranje manifestacije "Bosanski lonac – Banovići 2017";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" za sufinansiranje manifestacije "Tuzla Gastro Show";
Obrađivač: Ured premijera


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Lukavcu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna