Saziv 95. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
95. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 10.10.2017. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 93. i 94. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o pojačanom inspekcijskom nadzoru;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2016. g.;
Obrađivač: Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

 

5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za kontrolu indiciranja i propisivanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period 01.01.2017 -31.08.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

6. Razmatranje Informacije o problemima u vezi sa upućivanjem radnika na ocjenu radne sposobnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Zavod zdrav.osiguranja TK

 

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

9. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

11. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

12. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji";
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10. – 31.12.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ured Vlade


17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Rukometnom klubu "Konjuh" Živinice;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju "Centar za post-konfliktnu pravdu" Sarajevo;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Savezu udruženja logoraša Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, između budžetskih korisnika u iznosu od 1.486,90 KM;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, između budžetskih korisnika u iznosu od 5.000,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


20. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to:
- Općini Kladanj – 2 projekta
- Općini Živinice – 1 projekat
- Općina Banovići – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


21. Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za pozicije članova, odnosno predsjednika JU Veterinarski zavod TK;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


23. a) Razmatranje Mišljenja po zahtjevu za zvanično tumačenje člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju;
b) Razmatranje Mišljenja po zahtjevu za zvanično tumačenje člana 150. Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Banovići Selo" Banovići;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka broj: 02/1-05-19363/17 od 22.08.2017. godine ;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

27. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava iz ekoloških naknada ministarstvu za nabavku usluga izrade detaljnog energijskog pregleda za JP RTV TK;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku roba i radova rekonstrukcije objekata JU Druga osnovne škole Gračanica, PŠ Donja Lohinja;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

29. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK 2016. – 2019., za period juli 2016. – juli 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

30. Razmatranje Sporazuma o saradnji u oblasti primjene informacijskog sistema SOTAC;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

31. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova dostavljenog putem Skupštine TK od Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

32. Razmatranje Mišljenja po zahtjevu za tumačenje odredaba Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona ;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa

 

33. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Općinski sud u Gradačcu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa

 

34. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

35. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa obezbjeđenjem pretpostavki za uspostavljanje Uprave policije kao posebnog budžetskog korisnika;
Obrađivač: Premijer Kantona

 

36. Razmatranje informacije u vezi donošenja Rješenja kojim je utvrđeno da je Strukovni Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona reprezentativni Sindikat za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

37. Razmatranje Zahtjeva Kantonalnog pravobranilaštva za izjašnjenje o nastavku vođenja postupka pred Općinskim sudom Tuzla po tužbi u vezi sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona od 21.05.2003.godine.
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna