Saziv 100. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
100. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.11.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 98. i 99. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


4. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2017. godine;

b) Razmatranje Smjernica za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


6. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. do 30.09.2017. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 30.09.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Općinskom sudu u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava nastalih realizacijom projekta "Toplifikacija Općinskog suda u Banovićima";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Lukavac iz Programa raspodjele namjenskih sredstava za 2017.godinu, na ime finansiranja projekta "Proširenje i rekonstrukcija vrelovodne mreže u općini Lukavac";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići na ime finansiranja troškova redovnog rada;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju finansijskih sredstava javnim preduzećima koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva Simpozija sa temama iz oblasti onkologije, bez finansijskih obaveza;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" za 2017. godinu, i to:
- Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" TK i općinskim društvima "Preporod" na nivou TK,
- Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak",
- Hrvatskom društvu "Hrvatski dom" Tuzla,
- Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu "Prosvjeta" Tuzla,
- Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona,
- Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju kocesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi JKP "Čisto" d.o.o. Brijesnica Velika, općina Doboj Istok;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju kocesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi Javnog preduzeća "Komunalac" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planirana Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini i to:
- Općini Živinice za finansiranje radova na projektu uređenja i zaštite zemljišta i
- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku računarske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku računarske opreme planirane Programom mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to:
- Općina Živinice – 1 projekat
- Općina Kalesija – 1 projekat
- Općina Kladanj – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


22. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika i jednog namještenika u radni odnos u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Općinski sud u Tuzli.
Obrađivač. Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna