Saziv 4. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
4. redovnu sjednica Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak,
13.03.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. a) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2017. godini;
c) Razmatranje Plana korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2018. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju kamandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljorivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

4. Razmatranje Informacije o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

5. Razmatranje Informacije o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Općinski sud u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prigovora na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Premijer Kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna