Saziv 8. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
8. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak,
10.04.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona:

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Kreka" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine".
Obrađivač: Komisija Vlade Tuzlanskog kantona


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu – "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
Obrađivač: Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
Obrađivač: Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Sportskom savezu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu sport i mlade


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva "Kamenolom Drijenča" d.o.o Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Intervencija javnim preduzećima i privrednim društvima" za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Centru za razvoj i podršku Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mart 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mart 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva Simpozija pod nazivom "Biološki i biološki slični lijekovi – značaj i upotreba";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna