Saziv 9. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
9. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 17.04.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01. – 31.12.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za 2017. god.;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh

 

4. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2017. godinu sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

5. Razmatranje Informacije o realizaciji projekata JU "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona" po zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

6. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđu i uprave

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Službu Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanja teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje Informacije u vezi sa Izvještajem o poslovanju JP "Šume TK" D.D. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje Informacije u vezi sa inspekcijskim nadzorom poslovne zgrade "Soda So" u Tuzli;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa;

 

11. Razmatranje Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period januar – mart 2018. godine;
Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 

12. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

15. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.- 31.12.2017.g;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Premijer Kantona, Ured Vlade i resorna ministarstva

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstva za boračka pitanja

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija, JU OŠ "Pazar" Tuzla, JU OŠ "Mehmed – beg Kapetanović Ljubušak" Gradačac, JU OŠ "Grivice" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac, JU OŠ "Breške" Tuzla, JU OŠ "Centar" Tuzla, JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla, JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla (2X);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Prijedloga za sufinansiranje rada JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla za 2018.g.;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Muzej Istočne Bosne;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

26. Razmatranje Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

27. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije "Podrška razvoju Kantona";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije MSP za nabavku opreme i alata;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata;

d) Razmatranje prijedloga Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda;

f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtničkim komorama;

g) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije za sufinansiranje programa/projekta edukacije za pokretanje biznisa;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna