Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
24. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu,
01.08.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. redovne i 9. i 10. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice - Mediji za 2018. godinu;
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po Javnom pozivu za Medije

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih lica"za općinu Kladanj;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih lica" za općinu Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna